Affärsstrategi

Affärsstrategin är första steget mot långsiktig konkurrenskraft i en digitaliserad värld

Att utveckla en affärsstrategi som omsätter verksamhetens mål till praktiska handlingar kan vara en utmaning. Förmågan att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och operativa modell i takt med att omgivningen förändras är en central aspekt i det strategiska arbetet och återspeglas även i strategins målsättningar om tillväxt, effektivisering och positionering.


Sambandet mellan verksamhetens målsättningar och hur dessa ska uppnås förändras över tid. Det gäller att slå an rätt balans mellan fast inriktning och justering för att nå sina mål i synk med omgivningen. I dagens marknad ser vi att detta särskilt gäller för hur företag kan använda digitalisering för att öka sin långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Det kan handla om att öka effektiviteten och kvalitet i den befintliga verksamheten, likaväl som att kontinuerligt uppfinna sig själv på nytt.


Varför ska du välja oss?

Fokus på resultat – Alla delar i strategiprocessen är viktiga. Utan relevant datainsamling och analys saknar strategin djup. Utan precis åtgärdsformulering och genomtänkt planering saknar den riktning.  Det viktigaste är att slutresultatet uppnås, att målbilden säkras i realiteten. Och detta kräver driv och fokus. Sopra Steria Business Consulting har passionen, erfarenheten och förstår digitaliseringens innebörd för att bistå med allt detta.


Fundament i kundvärde – Alla företag och organisationer har en kund eller mottagare av de produkter och tjänster som produceras. Sopra Sterias övertygelse är att ett levererat kundvärde som överträffar konkurrenternas leverans kommer leda till långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Det är de företag och organisationer som strategiskt lyckas bygga lojala kunder på riktigt som blir framgångsrika.


Framgång genom innovation – Ekonomier och marknader befinner sig från tid till annan i omställning. Idag påverkas utvecklingen av digitalisering, teknologiska innovationer, urbanisering, en åldrande befolkning, många verksamheter positionerar sig globalt i stor utsträckning. I tider av omställning uppnås resultat och värde inte bara av struktur och effektivitet – utvecklingssprång kräver mod att våga ta nya vägar och utmana gamla strategier. Sopra Steria är ett innovationsföretag, vår framgång är byggd på entreprenörskap och att gå nya vägar. Dessa egenskaper tar vi med oss till samarbetet med våra kunder.

Sopra Steria Business Consulting säkerställer att era affärsstrategier ger långsiktig konkurrenskraft.


Första steget: Digitalisering – Möjligheter & Konsekvenser

Hur väl rustad är er organisation för de förändringar som digitaliseringen innebär, när nya tekniska lösningar och nya beteendemönster skapas? Hur påverkas organisationen? Är det möjligt att hitta nya innovationer och möjligheter för att bli en ledare på marknaden? Vilka möjligheter finns att effektivisera verksamhetens organisation och arbetssätt?

Sopra Steria har kunskapen och möjligheten att visa er organisation de nya möjligheter som öppnar sig och hur det kommer påverka er organisation. Med vår utvärderingsmetod ”Digitalisering – Möjligheter och Konsekvenser” ser vi hur digitaliseringstrenden kommer påverka ert kundvärde genom erbjudande av produkter och tjänster, era processer och hur det kommer påverka er organisation. Vår metod skapar snabbt resultat och är ett snabbt och effektivt sätt att identifiera kritiska områden och innovationer att adressera för att er organisation ska vara en ledare.