Användarupplevelse och design

 

Nyckeln till framgång för IT-system och webbplatser ligger i goda användarupplevelser. Det ska vara enkelt för användaren att hitta och utföra sina uppgifter. Dessutom ska lösningen vara motiverande och behaglig att använda.

Att använda erfarna specialister till att leda designprocessen och skapa det visuella uttrycket gör det lättare att uppfylla slutanvändarens förväntningar på användarupplevelsen.

Varför ska du välja oss?

Genom att tänka på helheten när det gäller design och genom att involvera användarna och kreativa tekniker arbetar vi med att hitta x-faktorn som gör att folk tycker om lösningen, att de blir motiverade att använda den och att de rekommenderar den vidare till andra. Vi letar efter outnyttjad potential för att förbättra användarupplevelsen.

Sopra Steria har en egen avdelning med 16 designers från olika designdiscipliner som har specialiserat sig på att skapa goda användarupplevelser och säkra användarkvaliteten på de tjänster, system och webbplatser vi levererar. I projekten arbetar vi bland annat i nära samarbete med digitala strategirådgivare, funktionella arkitekter och frontend-utvecklare.

Vi erbjuder följande tjänster inom användarupplevelse och design:

  • Interaktionsdesign/UX-design
  • Informationsarkitektur
  • Grafisk design
  • Tjänstedesign
  • Innehållsstrategi
  • Användartester
  • Expertutvärdering av användarkvalitet
  • Universell utformning

Interaktionsdesign/UX-design

Ett övergripande mål är att lösningen ska ge en bra användarupplevelse. För att uppnå detta sätter sig våra interaktionsdesigners väl in i området och kombinerar sina fackkunskaper inom interaktionsdesign med domänkunskaper och kreativa tekniker.

Vi genomför intervjuer och workshoppar för att inhämta information och kartlägga användargrupper. Vi skapar idéskisser och prototyper som används aktivt för att komma överens om vad som ska skapas.

Informationsarkitektur

God struktur och navigering i lösningar är avgörande för att användarna enkelt ska få sina uppgifter lösta, hitta information, genomföra en transaktion eller utföra en uppgift i ett ärendehanteringssystem. Informationsarkitektur handlar om att modellera information både konceptuellt och konkret för att ge en optimal användarupplevelse. Vi hjälper kunden med informationsarkitektur på webbplatser, på intranät, i ärendehanteringssystem, i mobila lösningar och i andra applikationer.

Grafisk design

När Sopra Sterias grafiska designer formger lösningar fäster vi stor vikt vid att den grafiska designen ska understödja både användarupplevelsen och varumärket samtidigt som den ska vara tilltalande. Den visuella profilen ska bidra till att kunden framstår som en enhetlig och professionell aktör. Alla aktiviteter, tjänster och produkter bör knytas samman visuellt genom en överordnad profil och ge signaler om en gemensam källa.

Tjänstedesign

Tjänstedesign är ett angreppssätt som bygger på idén om att produkter och tjänster upplevs över tid genom flera kontaktpunkter mellan användare och leverantör. Målet är att ge användare bättre tjänster, skapa ökad medvetenhet om helheten hos tjänsteutövare och därmed bidra till innovation. Tjänstedesign sätter användarens totalupplevelse i centrum.

Innehållsstrategi

Vi rekommenderar att man tänker på innehållet ända från starten av projektet. Våra konsulter hjälper dig att ha fokus på innehållet under hela utvecklingsprocessen och ha en plan för hur du kan förvalta det.

Innehållet bör ha hög kvalitet och vara relevant för användaren. Samtidigt måste det ge värde till verksamheten. I den här fasen är det viktigt att arbeta nära tillsammans med kunden för att förstå arbetsrutinerna och kulturen i verksamheten. Vi tittar på hur bra innehållet är och vad som bör ändras eller tas bort för att skapa en bra användarupplevelse. Vi gör också upp en plan för produktion av innehållet som saknas.

Användbarhetstestning

Låt oss kontrollera att lösningen faktiskt fungerar för dem som ska använda den. Ett användartest visar hur användarna upplever webbplatsen eller systemet och ger en möjlighet att få insikter om användarupplevelsen. Det görs genom att ett urval av användare löser verkliga uppgifter som kan observeras medan testet pågår.

Expertutvärdering av användarkvalitet

En expertutvärdering av användarkvaliteten på en webbplats eller ett system ger bra insikter om lösningens tillstånd och identifierar också möjliga problem med användarvänligheten. I en sådan utvärdering går vi systematiskt igenom det aktuella systemet eller tjänsten och utvärderar dessa utifrån en uppsättning kriterier som bygger på bästa praxis inom användarvänlighet.

Universell utformning

Moderna webbplatser och system måste vara universellt utformade. Sopra Sterias konsulter har kompetens när det gäller de krav som ställs. Här har både själva utformningen av skärmbilderna, sättet de implementeras på och hur de används stor betydelse. Rådgivning inom universell utformning ges under hela projektets levnadstid. Det bidrar både till att effektivisera arbetet och kvalitetssäkra resultatet.