Kvalitetssäkring och projektrevision

 

En viktig förutsättning för att lyckas med projekt är att ha en uppfattning om kundens förväntningar på kvalitet. Därefter måste man upprätta en proaktiv plan för hur man har tänkt uppfylla dessa förväntningar.  Kvalitetskontroll handlar om att följa upp de faktiska leveranserna för att säkra önskad kvalitet. Kvalitetssäkring handlar om att följa upp projektprocesserna som leder fram till de faktiska leveranserna.

Hur säkrar man god kvalitet?

Kvalitetssäkring och -kontroll är viktiga koncept för att uppnå framgångsrika resultat. Trots det är många osäkra på vad begreppen egentligen innebär och ofta fokuserar man på det ena på bekostnad av det andra. Bristande medvetenhet om kvalitet i projekt är en av flera potentiella fallgropar.


Vad vi kan bidra med 

Sopra Sterias kvalitetssystem innehåller metoder som rekommenderas vid kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i samband med genomförande av projekt. Målet med metoderna är att se till att genomförandet och resultatet är av rätt kvalitet och att projektet levereras i tid och till rätt kostnad.

Centralt i metoderna är rutinbeskrivningar för genomförande samt mallar för kvalitetsplan, kvalitetsrapporter och checklistor. Kvalitetssäkringen ska synliggöra dålig kvalitet och riskområden samt föreslå konkreta åtgärder för att uppnå förbättringar.


Vi kan hjälpa våra kunder med följande: 

  • Projektrådgivning och kvalitetssäkring
  • Projektrevision
 

En projektrevision ger möjlighet att upptäcka de utmaningar man ställs inför i projektet. Den kan ge projektägaren, projektledaren och projektteamet en lägesbild av vad som går bra och vad man måste förbättras i projektet. Den kan genomföras under projektets gång eller i slutet av projektet.

Revisionen ger värdefulla insikter i framgångskriterier för framtida projekt. På det sättet kan man undvika att göra samma fel igen.


Varför ska du välja oss?

Våra konsulter har erfarenhet av en bred spännvidd av olika sorters projekt inom den offentliga och privata sektorn. Projektledning är en egen karriärväg inom Sopra Steria, vilket gör att våra konsulter har flera års erfarenhet av att hantera kvalitetskrav i många olika projekt.