Interaktioner

Ny teknik och nya sätt att interagera på, öppnar upp möjligheter till förbättrad informationshantering.

Detta leder till effektivare samarbete och ökad innovationsförmåga på tvärs över avdelningar, platser och länder. 

Det finns en växande förväntning från anställda om effektiva samarbetslösningar och möjligheter till en digital arbetsplats. Potentialen för att främja innovation och produktivitet genom riktat samarbete har aldrig varit större.

Dessa utmaningar kan vi lösa med hjälp av god interaktion

Förändringar i vår kommunikation och interaktionsmönster pressas på den ena sidan av ändrade kommunikationsvanor och våra anställdas förväntningar till effektiva samarbetsverktyg. På den andra sidan upplever de flesta företag trycket av ständigt ökad grad av effektivisering och nya smartare sätt att arbeta på.

För att hålla jämna steg i en värld där förändring sker allt snabbare, är man skyldig att ha flexibla organisationer som både kan främja innovation och förändra sig snabbt. Ett bra samspel mellan kulturer och utmärkta samarbetsverktyg är avgörande för att kunna uppnå detta.

Vårt erbjudande för interaktion

Nyckeln till förbättrat samarbete ligger i skärningspunkten mellan människor, processer och teknik.

Genom att införa nya interaktionslösningar är tekniken endast en liten del av vägen till målet. För att lyckas krävs en övergripande och strategiskt förhållningssätt som fokuserar både på affärsmål och användarnas behov. Sopra Steria har utvecklat ett ramverk för metoder som kopplar samman teknik, nya samarbetsformer, implementering och realisering av vinster.

Metoden består av flera arbetsflöden som kan genomföras separat, eller som integrerade delar av ett projekt.

Vilket värde ger dig bra interaktion?

Ökad effektivitet

Du får ökad effektivitet av att kommunikationen går snabbare och att de anställda enklare hittar rätt adress. Människor får snabbare svar på sina funderingar. Forskning uppskattar en potentiell ökning av produktivitet för kunskapsarbetare på upp till 25 procent vid effektiv användning av moderna samarbetslösningar.

Bättre innovation och nöjdare medarbetare

De anställda förväntar sig i större usträckning samma slags arbetsverktyg och kommunikationsmedel som i privatlivet. Bra samspel skapar en närmare tillhörighet till organisationen och låter också idéer och förbättringar blomstra.

En mer agil organisation

Levande virtuella och fysiska nätverk över etablerade strukturer, korta avstånd för kommunikation och en låg tröskel för deltagande leder till mer flexibla organisationer. Detta är en förmåga som är avgörande vid en tidpunkt då förändringstakten bara ökar och fler och fler branscher kommer påverkas av radikala förändringar.

Därför ska du välja oss för dina interaktionsutmaningar

Sopra Steria har ett stort och dedikerat team för interaktion i Sopra Steria miljö för affärsrådgivning. Tillsammans täcker vi de olika discipliner som ingår i sociala intranät som interaktion, kommunikation, kunskapsdelning, förändring, organisation och processer.

Vi kombinerar kunskap om nya trender och tekniker som SharePoint och Yammer, med expertis inom traditionella områden såsom kunskapshantering, organisationsutveckling, förändringsledning, processeffektivitet, säkerhet och introduktion och utveckling av IT-system.

På så sätt hjälper vi våra kunder att bygga interaktionstjänster i etablerade strukturer. Våra erfarna konsulter kan hjälpa med att se interaktion, kommunikation och informationshantering i ett helhetsperspektiv, kopplat till verksamhetens kärnprocesser och strategi.

Ett urval av våra tjänster:

  • Etablering av samarbetsstrategier
  • Rådgivning och införande av Entreprise Social
  • Förvärv och implementering av samarbetslösningar och intranät
  • SharePoint rådgivning