Sverige
Informatik

Vad är Snomed CT och varför behöver regionerna fortsätta öka sin kompentens inom detta?

Historiskt sett, och till stor del även idag, så är informationen i patientjournalen dokumenterad i fritext. Detta medför att det är tidskrävande att tolka innebörden av dokumentationen vilket försvårar uppföljning och kunskapsöverföring. Snomed CT är ett globalt begreppssystem som används för att enhetligt uttrycka, dela och analysera klinisk information över olika hälso- och sjukvårdssystem. Det är utformat för att stödja elektronisk hälsodokumentation, vilket möjliggör en mer effektiv och exakt kommunikation av klinisk information.

image

Några grundläggande egenskaper hos Snomed CT:

Täcker många olika områden
Innehållet i Snomed CT täcker många olika områden, så som åtgärder, kroppsfunktioner, diagnoser m.m.

Flexibelt
Snomed är ett relativt flexibelt system då möjligheten finns att kontinuerligt lägga till nya begrepp, ändra befintliga termer samt lägga till synonymer.

Multihierarkiskt system
Snomed CT begrepp är organiserade i hierarkier där begrepp beskrivs från olika perspektiv och dimensioner.

Internationellt
Snomed är en internationell standard vilket medför att användandet möjliggör semantisk interoperabilitet på internationell nivå.

Förvaltas av Socialstyrelsen
I Sverige förvaltas Snomed CT av Socialstyrelsen. Man arbetar efter den internationella moderorganisationens principer men tillåter även nationella variationer. Därmed kan den svenska versionen skilja sig från den internationella versionen där behovet finns.

Inom Nationellt system för kunskapsstyrning finns den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation, som har i uppdrag att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Inom nämnda grupp fattades i december 2020 beslut om en avsiktsförklaring om att regionerna avser använda Snomed CT som ett av flera verktyg för att nå en mer strukturerad vårdinformation i sina olika vårdinformationssystem. Under samverkansgruppen finns en nationell arbetsgrupp kallad NAG Snomed CT, som består av representanter från regionerna med Snomed CT expertis. De arbetar både med utveckling av innehållet i Snomed och med att ta fram stödmaterial för att underlätta användandet av Snomed CT i Sverige.

Det framhålls även i diskussionspromemorian "Vägval för en nationell digital infrastruktur baserad på standarder" som publicerades 2023 från "Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10) att Snomed CT bör vara det primära terminologisystemet i nationella specifikationer. I samma promemoria menar man även att utvecklingen pekar mot ökad användning av Snomed CT men att ett breddinförande kommer att vara utmanande på kort och medellång sikt.

Med andra ord är behovet av kompetens och förståelse för hur Snomed CT fungerar och bör användas stort. För att uppnå syftet med Snomed CT så måste regionerna fortsätta bygga kunskap och arbeta tillsammans för att enhetligt användande.Sahar Amdouni

Informatiker

sahar.amdouni

Angela Friberg

Informatiker

angela.friberg