Sverige

Sopra Steria i Almedalen 2023: Insikter och reflektioner om energisektorns framtid

Tusentals människor samlades under Almedalsveckan för att dela insikter och ha lärorika diskussioner kring olika samhällsfrågor. Ett av ämnena som var högaktuellt i år var den gröna omställningen och energibranschens utmaningar, vilket också är ett av Sopra Sterias prioriterade branschområden. På plats i Almedalen tog vi därför tillfället i akt och bjöd in tankeledare och ledande befattningshavare till en erfarenhetsutbytande middag i sann Power of Sharing-anda.

Sopra Steria bjöd under Almedalsveckan in till ett Power of Sharing-event under namnet ”Energisektorns framtid, förändrade kundbehov & accelererande elektrifiering”. Syftet var att samla tankeledare från olika branscher och organisationer som representerar energi-ekosystemet för att dela kunskap och insikter, lyfta idéer och diskutera lösningar. Power of Sharing genomsyrar vår kultur och vårt mindset och vi är en katalysator för kunskapsdelning på samhällsnivå, i de branscher vi verkar inom, hos enskilda aktörer och hos den enskilde individen.

Middagen gästades bl.a. av Göteborg Energis VD Per-Anders Gustafsson som delade sina erfarenheter med gästerna. 

Insikter från två av Sopra Sterias seniora rådgivare inom energisektorn – Eva Aldén och Helena Wallensäter:

Samtalen i Almedalen bjöd på intressanta perspektiv och inlägg till energidebatten. Nedan summerar vi några av de mest återkommande:  

  • Näringslivet efterfrågar mer handlingskraft och riktning från politiken. Många anser att politiken i större utsträckning måste bereda väg för framtidens energisystem. Lagstiftning, förutsättningar för investeringar och ledtider för tillståndsansökningar är några områden som måste ses över och anpassas utifrån nya förutsättningar.

  • Flera röster inom både näringsliv och politik menar att Sverige har tappat sin position som drivande kraft och förebild för resten av EU när det kommer till den gröna omställningen. Om vi ska kunna uppnå målen i Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen till under 1,5 grader Celsius måste Sverige återigen våga ta på sig ledartröjan och lägga sig i framkant för den gröna omställningen.

  • Alla energislag behövs. Aktörer inom energisystemet efterfrågar att politiken slutar fokusera på olika energislag och istället riktar kraften mot en snabb utbyggnation av energisystemet. En mix av fossilfri energi kommer att behövas för att täcka framtidens behov och i Sverige kommer vi behöva bygga ut allt vi kan.

  • Flera parallella transformationsresor behöver ske samtidigt. Det går inte att fokusera enbart på det som sker här och nu. Förändringar i närtid kommer behövas men det går inte att bortse från att framtidens energisystem med stor sannolikhet inte kommer se ut som det gör idag.

  • Det kommer krävas stora investeringar i fysisk och digital infrastruktur de kommande åren. Det innebär att alla måste bidra, både det privata och det offentliga. För att lyckas behövs samarbeten inom energi-ekosystemet – ensam är inte längre stark!

Sist men inte minst tar vi med oss att omställningen kommer att ledas av digitaliseringens möjligheter. De bolag som disrupterar energisystemet är clean tech-bolag som är digital natives vilket betyder att det digitala finns i deras DNA. Här har ofta de traditionella aktörerna en resa att göra.Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Helena Wallensäter

Business Developer Energy & Smart Cities

helena.wallensäter

+46 738 50 01 23

Eva Aldén

Business Unit Director, Business Consulting

eva.aldén

+46 732 59 83 97