Sverige
Working by computer

Den moderna projektledaren

I takt med en föränderlig värld där nya förutsättningar skapar nya möjligheter utvecklas också sätten vi tar oss an och projektleder uppdrag. På många sätt kan man säga att trots en föränderlig värld så består essensen av projektledarens roll. Frågan är inte huruvida det kommer finnas ett fortsatt behov av projektledare, det kommer det göra. Frågan är vilka verktyg och angreppssätt den moderna projektledaren kommer behöva anamma för att ligga rätt i tiden och säkerställa leveranser i en digitaliserad tid som är i behov av nya arbetsmetoder och affärsmodeller.

Vad definierar- och kommer att definiera framtidens projektledare? Vi har valt att samla branschens trender under fyra kategorier vilka tveklöst kommer att ha en stor påverkan på projektledarens roll i framtiden. Dessa fyra kategorier är: Artificiell intelligens och datadrivna beslut, Cloud och avancerade arbetsytor, Emotionell intelligens och mental hälsa, Hybrida arbetssätt.

image

Artificiell intelligens och datadrivna beslut

 

I takt med digitalisering, smartare teknik och framfarten av Artificiell Intelligens (AI) finns det många av projektledarens vardagliga uppgifter som automatiseras. Några exempel är mötesbokningar, påminnelser och uppgiftsplanering. Dessa smarta system finns tillgängliga redan idag, i varierande funktionalitet. Denna automatisering frigör projektledaren att lägga större vikt vid andra fokusområden i en projektleverans. Den andra stora spelaren inom detta område är datadrivna beslut. Det sägs att data är den nya oljan, och den som lär sig att använda den på ett säkert och effektivt sätt kommer se stora framgångar. Den nya eran av data är något som inte kan bortses från i dagens projektledning; snabba, välgrundade beslut med hjälp av dataanalys och verktyg ger idag oändliga möjligheter för precisa leveranser som man förr inte kunde drömma om. Dessa verktyg har också påverkat sättet vi interagerar och arbetar med varandra, och alla våra ytor är baserade på den data vi tar vara på, vilket för oss in på nästa område.

image

Molnbaserat och avancerade arbetsytor

 

Framfarten av molnbaserade tjänster har inte gått någon förbi, det möjliggör sömlösa snabba lösningar som förr krävde långa installationer och massvis med underhåll. De nya molnbaserade lösningarna är ofta enklare, snabbare, mer tillgängliga och billigare än de lösningar som tidigare varit. Även våra arbetsytor i projekt har blivit digitalt baserade via molnen, ett exempel på detta är Microsoft Teams. Dessa tjänster möjliggör kraftfulla arbetssätt och samarbeten som tidigare inte varit möjliga, med ett enkelt klick så kan spetskompetens från andra länder helt plötsligt vara med i en digital whiteboard. Molnbaserade tjänster som en möjliggörare för en accelererad utveckling är ett faktum, men det finns fortfarande utmaningar vi står inför i användandet av dessa tjänster, inte minst i form av cybersäkerhet och tvetydiga regleringar.

image

Emotionell intelligens och mental hälsa

 

Som tidigare nämnt kan flera av de tidskrävande praktiska uppgifterna idag automatiseras vilket frigör projektledare att lägga större vikt vid andra områden, till exempel teamets mentala hälsa. Många trender visar på ett ökat behov av Emotionell Intelligens (EQ) hos projektledare. Varför? En av anledningarna är omställningen från kontor till distansbaserade- eller hybrida arbetsplatser. Den konstanta uppkopplingen som finns idag betyder också att många aldrig känner sig lediga. Det har i allt större utsträckning blivit projektledares roll att se till att teamet är välfungerande, inte bara ur ett kompetensperspektiv, men också ur ett socialt samspel och perspektiv. Ofta är det inte projektledarens roll att kunna mest i gruppen, utan snarare se till att de olika kompetenserna i en grupp kan samspela, och att de ges de resurser och förutsättningar för att lyckas i gruppen. Detta betyder att den moderna projektledaren behöver vara kommunikativ, en ”people-person” och snabbt kunna sätta sig in i ett problem ur flera olika perspektiv i ett team. Denna arbetsform har varit speciellt tydlig i de agila ramverken såsom SCRUM, vilket för oss in på det sista områden som identifierats.

image

Hybrida arbetssättet

 

Man kan inte skriva om trender inom projektledning utan att ta upp de agila arbetssätten. De senaste åren har tveklöst kantats av en otrolig framfart av agila metoder, ramverk och arbetssätt. De agila ramverken presenterar en alternativ approach till projekt kontra den mer klassiska ”vattenfallsmetoden”. Att arbeta agilt har flera fördelar. Det är mer flexibelt då man arbetar iterativt och dynamiskt. På så sätt kan värde produceras kontinuerligt i stället för i en slutleverans. Detta betyder att man på ett effektivt sätt kan ändra sin plan mitt i ett projekt om man märker att den första/de första teserna inte blev som man tänkt sig. Givetvis finns det problematik även här: svårare att budgetera, inte lika applicerbart på alla projekt/organisationer med flera. De flesta trenderna idag visar på att projektledare bör vara väl införstådda med båda tillvägagångssätten, och sömlöst kunna byta mellan de två beroende på projekt, leverabel och organisation. Det är viktigt att alltid utvärdera varför man vill välja det ena tillvägagångssättet eller det andra, och i stället för att ”gifta sig” med det ena så kan man plocka delar ur de båda som lämpar sig för just det projektet.

Vem är då den moderna projektledaren?

 

Utifrån en intern workshop så diskuterades det vilka egenskaper som önskas och förväntas av den moderna projektledaren och resultatet landade i en sammanställning av önskade kompetenser och egenskaper, samt oönskade. Egenskaper som inte uppskattas hos den moderna projektledaren är bland annat att de inte ska vara för fyrkantiga eller trångsynta, utan snarare flexibla och öppensinnade. Projektledarens roll ska inte heller gå ut på att vara dataanalytiker eller teknik-expert, trots att det finns ett behov att ha kunskap kring dessa områden. Slutligen så uppskattas det inte heller att projektledare kör över sitt team, utan fokus ska ligga på att leda (inte styra) teamet gentemot ett gemensamt mål.

Önskade egenskaper som lyfts är att den ”moderna projektledaren” ska vara en typ av teknik-ambassadör, vilket innebär att man erhåller en viss grad av teknisk kompetens, samt har en positiv inställning och ett öppet sinne gentemot digitala och teknologiska lösningar. Seende till mer mjuka värden så förväntas även en projektledare vara motiverande, inlyssnande, uppmuntrande, samt bidra till att skapa en trygg miljö för projektgruppen. De ska även vara bra människo-kännare som kan bemöta olika typer av människor, samtidigt som de kan sätta gränser och ställa krav. Slutligen så förväntas även en projektledare vara lösningsorienterad, flexibel, målinriktad och ha förmågan att arbeta agilt, samt se när det finns ett behov av agilt arbete och inte.

test

Inläggsförfattare