Sverige
Wass

Reflektioner och insikter från Sopra Sterias jämställdhetsarbete

Idag finns ett jämställdhetsproblem inom techbranschen på grund av en bristande balans mellan könen som kan påverka såväl arbetsplatskultur, innovation och branschens framtid. Kvinnor och icke-binära personer är kraftigt underrepresenterade i tekniska roller och ledningspositioner, delvis på grund av historisk manlig dominans och förekomsten av könspåverkade fördomar. En jämställd techbransch gynnar alla genom ökad kreativitet och innovation, vilket skapar en mer hållbar och starkare framtid för branschen.

Sopra Sterias jämställdhetsinitiativ Women at Sopra Steria (WASS) gjorde en omorganisering vid årsskiftet där vi transformerade från ett kvinnligt nätverk till ett jämställdhetsinitiativ. Hittills under 2023 har WASS anordnat tre större event med både interna och externa deltagare. Eventen har anordnats för att skapa engagemang och mer medvetenhet kring ämnet inom techbranschen. På eventen har vi haft inspirerande externa talare som har pratat om jämställdhet inom ledarskap utifrån egna perspektiv och steget från jämställdhet till mångfald.

image

Vikten av att involvera alla

Tidigare när WASS var ett kvinnligt nätverk var eventen som anordnades endast öppna för deltagare som är kvinnor eller icke-binära. Under vår omorganisering valde vi att öppna upp WASS för alla. Vi ansåg att alla ska ha en chans att vara involverade för att vi ska lyckas med att skapa en förbättrad jämställdhet i techbranschen. För att kunna göra skillnad på riktigt behöver alla inkluderas, oavsett könsidentitet. Vi har i skrivande stund anordnat tre större event där alla har varit välkomna. Detta har givit oss väldigt bra feedback från alla håll och kanter, vilket tyder på att vi har tagit rätt beslut. På ett av eventen, där plattformen TNKVRT var inspiratörer, anordnades ett panelsamtal där vi hade representation från en man och en kvinna. Att involvera män i jämställdhetsfrågan har skapat mer nyanserade samtal där nya perspektiv har diskuterats. Utöver det har eventen även inspirerat kring förhållningssätt och hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågan i vardagen. Män har en viktig roll som allierade och förändringsagenter genom att utmana fördomar, agera som mentorer och främja mångfald. Genom att involvera alla skapas en dynamisk och kreativ arbetsmiljö som gynnar innovation och framgång.

Men hur ser man till att alla känner sig välkomna att dyka upp och involvera sig? För oss har steget från kvinnligt nätverk till jämställdhetsinitiativ inneburit en skillnad i målgruppen som WASS riktar sig till. Detta har resulterat i att vi inte alltid nått ut till alla, då de som tidigare inte fått delta har antagit att det fortfarande gällde. För att fler ska känna sig välkomna har vi kommunicerat via företagsmöten, avdelningsmöten och interna kommunikationskanaler för att informera om förändringen, men har fortfarande ett jobb att göra för att nå ut till alla. Problematiken ligger nog heller inte bara som grund i ovetskap utan även i eventens utformning och inramning. Eventen behöver locka alla, även de som inte tror att de har där att göra. Min uppfattning är att vi har en bit kvar till att knäcka koden om hur vi ska lyckas, men vi lär oss och utvecklas. Målsättningen är att skapa en jämställd techbransch och för att lyckas behöver vi också anordna event med en jämställd deltagarlista.

image

Hur tar man steget från jämställdhet till mångfald?

Under årens event har vi märkt att jämställdhetsfrågan är svår att särskilja helt från mångfaldsfrågan. Inspiratörer som pratar om jämställdhet halkar ofta in på mångfald och pratar i ett större perspektiv. Jämställdhet faller under begreppet mångfald och det är därför inte konstigt att de ofta hänger ihop. Därför är det ett naturligt steg att ta, från att arbeta med jämställdhetsfrågan till att utvidga och arbeta med initiativet som ett mångfaldsinitiativ. Detta innebär att utvidga fokus från kön till att omfatta aspekter som exempelvis etnicitet, ålder och sexuell läggning. På sommarens event i Almedalen hade vi inspiratörerna Fanny Widman och Aaron Kroon på plats som diskuterade vad som är okej att säga och inte. Dialogerna uppmanade till att våga göra fel, för att tillsammans skapa en miljö där man kan lära sig göra rätt. Att vi tillsammans kan arbeta för jämställdhet och mångfald, men för att göra det behöver vi ha ett öppet klimat som är välkomnande.

Mångfald är avgörande för techbranschen av flera anledningar. Det ger olika perspektiv och erfarenheter som stimulerar innovation, minskar fördomar i produktutveckling och ökar företagens lönsamhet genom bättre kundanpassning. En diversifierad arbetskraft ger strategiska fördelar, främjar kreativitet och förbättrar prestandan. Reflektionen från årets arbete med jämställdhet har gjort det tydligt att mångfaldsfrågan hör hemma under WASS ansvar. För WASS skulle detta innebära ett större ansvar där man behöver öka medvetenheten kring begreppet mångfald och hur det sträcker sig bortom kön. För att kunna göra detta arbete på ett bra sätt behövs en tydlig strategi för hur vi ska jobba vidare med mångfald, något som vi redan har påbörjat. Vi behöver göra en resa, likt den från kvinnligt nätverk till jämställdhetsinitiativ, för att forma om WASS till ett mångfaldsinitiativ. Men det är viktigt att vi gör den på rätt sätt, för att få med alla på tåget. För det enda sättet vi kan göra en förändring, är genom att göra detta tillsammans.

test

Inläggsförfattare

  • Nellie Kramer

    Projektledare och verksamhetsutvecklingskonsult samt strategiskt ansvarig för WASS