Sverige
heart

Data + Design = Perfekta kompanjoner

Beroende på vem du frågar så kan digital transformation betyda många saker, men övergripande är att den syftar till att optimera och effektivisera produkter, processer och tjänster. Existerande tjänster och verktyg blir bättre, smartare och snabbare. Och genom att koppla på Service design i processen, blir resultatet inte bara en digital tjänst, utan även en förbättrad tjänst.

När ett företag arbetar med datadriven affärsutveckling innebär det att fatta strategiska beslut baserade på dataanalys och tolkning. Datadriven affärsutveckling gör det möjligt för företag att undersöka och organisera sin data med målet att bättre möta sina användare och kunder. Genom att använda data för att driva sin affär kan en organisation kontextualisera och anpassa sin interaktion med användare och kunder till en mer användarcentrerad strategi.

Fördelarna är många med att digitalisera tjänster och processer. De blir snabbare, effektivare och mer funktionella. Men i en migrering kan vi även få med aspekter av systemet som inte fungerade optimalt innan, som gjorde systemet mindre användarvänligt och svårare att navigera. Därför kan vi inte enbart transformera till en digital form, vi behöver även ha verktyg för att säkerställa att den digitala tjänsten och processen faktiskt blir bättre. Vi behöver genomlysa den existerande tjänsten och identifiera dess svaga punkter. Vi behöver koppla på Service design.

Service design

Service design är en process som skapar hållbara lösningar och optimala upplevelser för användare, externa eller interna, samt alla inblandade tjänsteleverantörer och företag. Man delar upp tjänster i sektioner och anpassar finjusterade lösningar till användares behov i specifika sammanhang.

Målet är att inte enbart att skapa eller optimera en tjänst eller process, utan att också göra det på rätt sätt. Processen identifierar svaga punkter i en användarresa och identifierar och utreder för att säkerställa att den lösning som tas fram är den rätta för användare, affär och teknologi.

Fokus i alla aspekter av Service design är att sätta människan i fokus för att säkerställa att de lösningar som levereras faktiskt är de som är relevanta för användaren. Genom att skapa relevanta och värdefulla tjänster skapas lojala kunder och användare. Arbetssättet uppmuntrar därmed organisationer att tänka på användarna genom empati och insikter, snarare än att förlita sig på antaganden.

Data + Design = Perfekta kompanjoner

Traditionellt så har Service design framförallt genererat och använt sig av kvalitativ data som genereras genom exempelvis etnografiska metoder där man arbetar nära användaren och observerar ett färre antal individer men mer ingående. Dessa metoder ger djup insikt i användarens behov, beteende och drivkrafter. Det ger även insikter kring kontext och andra yttre faktorer som påverkar användarens upplevelse.

Datadriven transformation har främst syftat till användandet av kvantitativ data för att skapa insikter. Kvantitativ data ger en bild av större skeenden och genererar insikter från en stor mängd datapunkter och individer. Dessa metoder ger bred insikt och kunskap kring hur användare agerat vid givna tidpunkter. Kvantitativ data ger en bild av VAD som har hänt, och kvalitativ data ger svar på VARFÖR det hände.

En designprocess genomgår distinkta faser där lika stor vikt läggs vid att identifiera problemet korrekt som att utveckla och testa lösningen. Genom att använda olika metoder för att identifiera problemet skapas en helhetsbild. Ett problem definieras genom att applicera data som både synliggör trender och ger bredd och simultant undersöker användare och ger detalj. Det ger en rik och detaljerad bild och den lösning som tas fram är baserad på insikter istället för åsikter. Nya skapar nya möjligheterperspektiv, formar innovativa idéer och designar tjänster, strategier och upplevelser för att frigöra potential och främja affären.

En av de mest centrala aspekterna i datadriven affärsutveckling är att baserat på data kan strategier och erbjudanden skapas som fångar upp användares behov och säkerställer att lösningarna är relevanta. Aktivt arbete med användaraspekten skapar lösningar som användare väljer igen och igen. Service design är metoden och processen som utvecklar den data som genererats till reella och funktionella lösningar och tjänster för användare och organisation, d.v.s. ett sätt att omsätta det värde som data skapar. Detta görs genom att:

 

  1. Använda kompletterande kvalitativa och kvantitativa metoder för att generera data. Detta skapar ett helhetsperspektiv av användaren och visar inte enbart vad som hände utan också varför det hände. Varför är en aspekt som enbart kan genereras genom interaktion med användaren, och allra helst genom interaktion med användaren i den kontext som en tjänst eller applikation används.

 

  1. Service design skapar tjänster och organisationsförändringar baserade på den holistiska data som genereras genom att använda både kvantitativ och kvalitativ data. Således skapas en reell utväxling på den kunskap som skapats om en användare. Eftersom lösningen eller tjänsten bygger på faktisk kunskap kommer den att upplevas värdefull på riktigt av användaren då den löser de riktiga och faktiska problem som användaren tidigare upplevde.
test

Inläggsförfattare

  • Anna Bloch

    Service- & Business Designer