Sverige
kvinna håller i glasögon framför datorn

Demokratisering av data skapar beslutskraft och konkurrensfördelar

Idag hanterar många av oss problem som det inte finns en konkret eller perfekt lösning på. Vi försöker hela tiden förstå vad som händer omkring oss och tar beslut baserade på de insikter vi skapar utifrån tillgänglig information. Dock finns inte alltid relevant data och information tillgänglig ute i organisationen, vilket hindrar insiktsunderbyggd beslutskraft.

För att förstå och möta nya utmaningar där marknadens inträdesbarriärer och spelregler ändras krävs ett helhetsperspektiv och gränsöverskridande lösningar. Data, analysförmåga och beslutskraft kan inte vara isolerat till en specifik del av verksamheten, utan måste distribueras.

Demokratisering av data – vad innebär det?

Demokratisering av data innebär att rätt data finns tillgängligt för rätt medarbetare vid rätt tillfälle – där medarbetaren både har förmåga och förutsättningar att analysera datan, dra meningsfulla slutsatser och har mandat att agera.

Jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att demokratisering av data är för dagens datadrivna företag och organisationer vad LEAN och Toyota-modellen varit för produktionsverksamheter under 1900-talet och tidigt 2000-tal – idag en konkurrensfördel, imorgon ett måste för att överleva. Verksamheter behöver fatta bättre och snabbare beslut på alla nivåer för att förbli relevanta. För att lyckas med det på ett effektivt sätt krävs demokratisering av data.

En vanlig missuppfattning kring demokratisering av data är att det ”räcker” att medarbetarna har tillgång till stora kvantiteter av data. Men stora datamängder skapar sällan något värde i sig självt. Det kan snarare skapa motsatt effekt där ostrukturerad data analyseras på olika sätt med osäkra analysmetoder, vilket ofta genererar merarbete utan mervärde.

När data demokratiseras under rätt förutsättningar kan medarbetarnas nyfikenhet, initiativtagande och förmåga att kontinuerligt nyttja data på nya och bättre sätt vara direkt avgörande för verksamhetens framtid.

Vilket värde skapas?

Värdet av att vara snabbrörlig, kontinuerligt kunna fatta bättre beslut och ha förmågan att anpassa verksamheten till nya förutsättningar märks av bland Fortune S&P500-företag. Där har medellivslängden minskat från 33 år 1965 till 20 år 1990, och prognostiseras sjunka till 14 år 2026.[1] När 2017 års lista studerades fanns endast 12% av de företag som fanns med på listan 1955 kvar.[2]

Demokratisering av data är ett kraftfullt sätt för verksamheter att bli mer data- och analysdrivna. Det bygger på en strävan mot att förenkla och förbättra arbetssätt, processer och insiktsunderbyggda beslut på insidan – och samtidigt differentiera på utsidan genom att bygga långsiktiga win-win relationer som både är hållbara och värdeskapande över tid.

CASE

Genom att demokratisera data kunde marknadsavdelningen för ett kommunalt bolag nyttja och visualisera finansavdelningens data över vilka betalmedel kunderna primärt nyttjade tillsammans med marknadsavdelningens egna data. Insikterna påvisade att marknad idag lägger 54% av sin marknadsföringsbudget och kraft på att marknadsföra en betallösning som endast föredras av 30% av deras betalande kunder. När sedan kostnadsbilden lades på kom det fram att denna betallösning också hade högst drift- och licenskostnader.

Take away: När data frigörs över avdelningsgränser kan den nyttjas på ett agilt sätt för att skapa bättre och snabbare beslutsunderlag kontinuerligt – i hela organisationen.

Sammanfattningsvis ger demokratisering av data fler i organisationen förmåga och förutsättningar att fatta bättre beslut från ny information i sitt dagliga arbete. Det skapar kollektiv beslutskraft och gör att verksamheter kan identifiera nya möjligheter snabbare och bättre lösa morgondagens utmaningar genom att exempelvis optimera resurser, anpassa kundupplevelsen och utveckla smartare erbjudanden och tjänster för att förbli konkurrenskraftiga och nå hållbarhetsvinster.

Vad krävs?

När data ska demokratiseras som ett steg mot att nå den fulla potentialen av att vara data- och analysdriven är det viktigt med ett helhetsperspektiv där verksamheten har rätt organisatoriska förmågor, teknik, samt kultur och arbetssätt på plats. Det innebär att verksamheten och dess funktioner inte längre kan ha fragmenterade arbetssätt där de jobbar i silos i olika system och processer. Istället behöver det finns ett transparent och gemensamt sätt att hantera, arbeta och skapa insikt från data.

 1. Bygg inte hela huset direkt
  Utgå ifrån egna affären. Sätt en vision och hållbara mål kopplat till företagets övergripande strategi, men börja med ett fokusområde där förmågor och förutsättningar utvärderas – och där vägen framåt tas stegvis.
 1. Arbeta med förändringen direkt
  Sätt människan i fokus och involvera ledare och medarbetare direkt för att kunna arbeta data- och analysdrivet i det dagliga arbetet på alla nivåer. Kulturen och arbetssätt behöver genomsyras av tillit till individens förmåga, samt en nyfikenhet och designdrivna arbetssätt för att kunna skapa och agera på insikt.
 1. Säkra data idag och imorgon
  Det behöver finnas tekniska förutsättningar och kompetens för att kontinuerligt säkerställa att rätt data finns tillgänglig i rätt format för att kunna analyseras och användas. Det krävs data governance och tillit till datans kvalitet.
 1. Genomlys  processer
  Arbeta designdrivet för att uppnå enklare, transparenta, kundcentrerade och automatiserade end-to-end-processer och arbetssätt. Medarbetarna behöver ges förutsättningar och förmåga att agera på insikt för att skapa störst värde och lösa rätt problem för både kund och verksamhet.
 1. Mät rätt KPIer och anpassa vid behov
  Att agera och ta beslut utifrån data såväl nära kund som på ledningsnivå kräver kontinuerlig uppföljning, utvärdering och etablering av relevanta KPIer för att kunna vidareutveckla verksamheten på ett datadrivet och strukturerat sätt. Det som fungerar nu behöver inte vara rätt framåt.

[1] Anthony, S. D., Viguerie, S. P., & Waldeck, A. (2016). Corporate longevity: Turbulence ahead for large organizations – Executive briefing. Retrieved from https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity-2016-Final.pdf

[2] Perry, M. J. (2015). Fortune 500 firms in 1955 v. 2015; Only 12% remain, thanks to the creative destruction that fuels economic prosperity, 1–5. Retrieved from https://www.aei.org/carpe-diem/fortune-500-firms-in-1955-vs-2015-only-12-remain-thanks-to-the-creative-destruction-that-fuels-economic-growth/

 

Vill du veta mer? Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss om du vill höra mer kring hur vi skulle kunna hjälpa din organisation nå den fulla potentialen av att vara data- och analysdriven.

test

Inläggsförfattare