Sverige
iot

Del 1: Internet of Things – vår tids ”game-changer”?

Internet of Things (IoT), det vill säga uppkopplade enheter som samlar in data om vår omvärld och möjliggör styrning av fysiska objekt på distans, är inte något nytt. Tekniken har funnits sedan före 2000-talet och har under det senaste decenniet debatterats som ett fenomen som kommer att förändra världen. Potentialen med IoT benämns i många sammanhang som gränslös - men trots det tycks vi fortfarande vänta på det stora genombrottet. Så vad väntar vi egentligen på? 

image

Datainsamling som grund för utvecklingen av nya affärsmodeller

IoT möjliggör bland annat insamling av en stor mängd data. Insamling och förädling av data är en stark pådrivare i utvecklingen av nya arbetsprocesser, affärsmodeller, tjänster och produkter men även för utformningen av vårt samhälle i stort.

År 2017 sprang data som resurs om oljan i att vara världens mest värdefulla resurs1, och det är ingen slump att några av världens högst värderade företag idag heter Google, Amazon och Meta – med tanke på att deras gemensamma nämnare ligger i just insamling och förädling av data.

Kraftigt förenklat kan datainsamling ske på två olika sätt. Man kan antingen samla in data från användare i deras interaktion med digitala gränssnitt, eller utvinna mätdata från vår fysiska omvärld. Insikter från användardata är en fundamental byggsten i hur många av de världsledande företagen byggt upp sina affärsmodeller.

Men den andra sidan av myntet, det vill säga att utvinna mätdata från vår fysiska omvärld och generera insikter, är fortfarande en metod med stor potential som inte nyttjas fullt ut. Om vi med hjälp av IoT kan nå samma utväxling med hjälp av denna metod, kan vi också börja föreställa oss vilken potentiell ”game changer” IoT är i utvecklingen för områden såsom energiomställningen, framtidens mobilitet, effektivare och säkrare hälso- och sjukvård, transportlösningar för effektivare logistiska flöden, och många fler.

image

”Varför har det gått så lång tid utan att någonting har hänt?”

Möjligheten att utvinna nytta samt tids- och kostnadsbesparingar med hjälp av IoT ställer höga krav på tekniken. Utvecklingen av IoT-funktionalitet kan under de senaste åren i mångt och mycket liknas vid en snabbspolning av utvecklingen från häst och vagn till höghastighetståg. Sensorer har gått från att vara dyra och ha stora felmarginaler, till att massproduceras som betydligt mer noggranna, säkrare, robusta och framför allt billigare enheter. Samtidigt växer marknaden för IoT och enligt IoT Analytics förväntas antalet uppkopplade enheter att öka globalt med 87% från år 2022 till år 20252.

I takt med utvecklingen av IoT-enheter har även kommunikations-teknikerna, det vill säga nätverken som används för att koppla upp IoT-enheterna, blivit snabbare och kapaciteten att skicka större mängder data har ökat. LoRa, Z-wave, Zigbee och 5G är några av de ledande kommunikations-teknikerna som växt fram för användningen av IoT, där de olika teknikerna har för och nackdelar beroende på användningsområde.

Även mjukvaran på serversidan, det vill säga IoT- plattformarna, har blivit betydligt mer tillgängliga och användarvänliga. Större fokus riktas också mot generella horisontella lösningar snarare än att utveckla tjänster som är branschspecifika. Som grädden på moset har även standardiseringen inom området tagit fart på ett internationellt plan och plötsligt börjar pusselbitarna falla på plats för att strömlinjeforma utvecklingen av IoT på världsbasis.

Sammanfattningsvis kan sägas att den tekniska utvecklingen de senaste åren har genererat nya förutsättningar för IoT-området att blomma ut på riktigt. Med hjälp av billigare, noggrannare och tillgängligare teknik har vi idag förutsättningar att tillämpa tekniken för att tillfredsställa verksamhetsbehov på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt och skapa stor verksamhets- och samhällsnytta.

image

”Det talas om att endast fantasin kan sätta gränserna för vad vi kan åstadkomma med hjälp av IoT…”

…och kanske är det just där den största utmaningen ligger. Sannolikt är det så att ”the killer application” inom IoT-området inte är framtagen än – och hur ska vi kunna bygga nya storslagna affärsmodeller när vi fortfarande inte vet hur IoT bör användas på bästa sätt? Viktigt att påminna sig om är att många disruptiva teknologier, dvs. teknik som utmanar befintliga affärsmodeller och branschstandarder, behöver sin tid att mogna innan rätt förutsättningar ges för att låta de blomma ut. Det är först när vi börjar tillämpa och skala upp de disruptiva teknologierna som de kan komma att förändra världen. Disruptiv teknologi som till exempel elektricitet, Internet, mobiltelefoni har vuxit fram under lång tid, och idag är vi direkt beroende av dessa för att vårt samhälle ska fungera.

För att nå den fulla potentialen av IoT måste vi våga testa och experimentera oss fram. I takt med att de tekniska förutsättningarna börjar falla på plats ser förutsättningarna bättre ut nu än aldrig förr. Är ni redo att ta klivet för att utforska möjligheterna med IoT på riktigt?

test

Inläggsförfattare