Sverige
Wind

Del 2: Internet of Things – en nyckel i omställningen till ett smartare elnät

Många drabbas nu hårt av stigande elpriser och ökningen ser ut att fortgå. En viktig nyckel i att få koll på vår elproduktion och utveckla vårt elnät är att arbeta med Internet of Things (IoT). IoT möjliggör insamling av stora mängder data som i ett nästa steg kan analyseras, bland annat med hjälp av AI, för att optimera system.

När vi talar om IoT inom elnätet kan vi använda begreppet Internet of Energy (IoE) som myntades 2011 av den amerikanska forskaren Jeremy Rifkin i sin bok ”The Third Industrial Revolution”. IoE har gått från koncept till verklighet och idag arbetar fler och fler aktörer med IoE för att skapa morgondagens lösningar. Dessa aktörer är alltifrån traditionella energibolag, nytänkande elhandelsbolag, mjukvaruleverantörer, fastighetsbolag och många fler. I detta blogginlägg ska vi titta lite närmare på varför och hur IoE kommer att vara en viktig del i det nya och smarta elnätet.

image

Det traditionella elnätet i Sverige

Elnätet i Sverige började byggas på slutet av 1800-talet. Idag, över 100 år senare, ser vi att det traditionella systemet att producera el centralt för att sedan distribuera elen till konsumenterna inte passar dagens samhälle. Det är inte så konstigt egentligen, men med nya användarmönster och högre del intermittent produktion av el (pga ökad grad förnybar energi) behövs ett elnät som klarar av den decentraliserade elproduktionen. Bland annat behöver elnätet utvecklas för att möjliggöra decentraliserad energilagring via exempelvis tekniker som vehicle-to-grid (där batterier i fordon används för att lagra el). Det gör att vi behöver gå från ett enkelriktat till ett flerriktat elnät. Detta är dessvärre inte helt enkelt, eftersom exempelvis balansen och frekvensen i nätet behöver bibehållas.

image

Dagens elnät i Sverige

I dagens svenska elnät handlas elen på timbasis. En av de större pågående omställningarna för det svenska elsystemet är att gå från en handels- och avräkningsperiod på 60 min till 15 min. Det här till följd av kraven i EU:s Balansförordning (EBGL). Det här betyder att elpriset kommer att sättas var 15:e minut framöver. Syftet är att harmonisera elmarknaden i EU för att underlätta handel av el mellan länder, öka driftsäkerheten och flexibiliteten i elsystemen och för att hjälpa övergången till förnybara energikällor. I samband med högre grad decentraliserad elproduktion, krav på flexibilitet och kortare handels- och avräkningsperiod behövs en högre grad kommunikation i nätet. IoE är den brygga som behövs för att öka kommunikationen i elnätet. Med hjälp av IoE kan vi samla in data på hur mycket el som produceras eller konsumeras vid vardera nod i elnätet. Därefter kan vi balansera elnätet genom att använda energilager och tillföra eller ta ut el efter behov. Vidare kan insamlade data från elnätet analyseras, bland annat med hjälp av AI, för att optimera elnätet. Detta kan i sin tur hjälpa till att rikta investeringar till var de behövs mest. IoE kan således göra vårt elnät smartare, men det finns andra applikationer också, exempelvis underhåll och drift av maskiner.

image

Ett exempel från industrin

IoE är en väsentlig del av att monitorera maskineriet som producerar den el som behövs till elnätet. Ett exempel på ett företag som börjat använda IoE i större skala är General Electric Power (GE Power). GE Power, vars turbiner och generatorer står för 30 procent av världens elektricitet, implementerade IoE i all sin utrustning och har därefter sett en kostnadsreduktion av drift- och underhåll på 25 %, minskade oplanerat stillestånd med 5 % och minskat falska positiva resultat för defekta maskiner med 75 %[1]. Besparingarna är markanta och det kommer bli alltmer viktigt för bolag att arbeta med, och implementera, IoE inom energisektorn för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

 

image

Högre grad medvetenhet i samhället

Precis som covid-19 drev på digitaliseringen av samhället ser vi nu att de höga elpriserna driver på en ökad medvetenhet bland konsumenter och allt fler hushåller med sin el. Hållbar konsumtion och produktion är även ett av FN:s globala mål och en viktig del av att nå EU:s mål (Fit for 55) att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % innan 2030. Den 15e september 2022 uppmanade EU-kommissionen alla medlemsländer att minska sin elkonsumtion med 10 % fram till och med mars 2023 för att sänka elpriserna i Europa[2]. En sådan reduktion skulle minska elpriset med ca 1,35 SEK/kWh i Södra Sverige enligt Energiforsks studie ”lowering prices in a hurry”[3]. IoE hade kunnat göra en betydande skillnad för både företag och individer för att reglera och minimera sin elkonsumtion.

Det är inte bara besparingar som kan vara aktuella vid högre elpriser, utan även nya affärsmöjligheter för de som väljer att producera el. En sådan grupp är prosumenter, dvs konsumenter som både konsumerar och producerar el. Prosumenter kan välja att sälja sin el när elpriset är högt och ladda när priset är lågt. Många prosumenter har uppkopplade system med hjälp av IoE som utför den här typ av reglering automatiskt. Antalet prosumenter kommer sannolikt fortsätta öka i samhället och även påskynda behovet av ett smartare elnät.

image

IoE är en fundamental byggsten i utvecklingen av våra elnät

Elnätet i Sverige behöver fortsätta att utvecklas för att möta den ökade mängden förnybar energi och de högre kraven på flexibilitet. Där IoE kommer vara en integrerad del i det nya och smartare elnätet. Samtidigt kommer bolag inom exempelvis energi- och fastighetssektorn behöva digitalisera sin verksamhet och i högre grad arbeta med smarta lösningar för att vara konkurrenskraftiga. Det här för att både minska sina interna kostnader, men också till följd av den ökade medvetenheten i dagens samhälle. Vi ser att det går att göra både besparingar och utveckla nya affärsmodeller i och med det höga elpriset. Allt som allt ser vi att IoE är en viktig nyckelteknologi för de aktörer som arbetar inom ekosystemet, där aktörerna står inför flertalet utmaningar och möjligheter. Några av de frågor du kan ställa dig som aktör inom ekosystemet är:

  • Hur passar ni in i det moderna ekosystemet och vilken roll kommer ni ta när energisektorn utvecklas?
  • Har ni etablerade partnerskap med andra aktörer?
  • Har ni god förståelse över era kunders behov och beteenden?
  • Har ni tillgång till underlag för att ta datadrivna beslut?
  • Hur arbetar ni med att utveckla nya affärsmodeller, innovation och tjänstefiering?
  • Är er organisation redo och villiga att ta steget till en mer modern verksamhet anpassade till den nya energisektorn?
  • Har ni en anpassad operativmodell med exempelvis effektiva arbetssätt, processer och interna system för att hänga med i omställningen och utvecklingen av energisektorn?
  • Förändringen av energimarknaden är inte fråga för morgondagen den händer redan här och nu – är ni rustade för att vara en del av förändringen?

Tveka inte att kontakta oss så delar vi gärna med oss av våra erfarenheter!

test

Inläggsförfattare