Sverige
microsoft teams

Trendspaning – Vägen till ett hållbart samhälle

Den 22 september hölls Lindholmen Open Day: Innovation – the way to a sustainable society! i Göteborg. Ett event som riktar sig till alla; företag, organisationer, föreningar, innovatörer, studenter eller bara privatpersoner med intresse för hållbarhet. Fyra representanter från Business Advisory var där och fångade upp de senaste trenderna för ett hållbart, smart och mobilt samhälle där elektrifiering, data och digitalisering har en stor roll att spela.

Nedan följer ett axplock av trenderna:

image

AI – möjliggöraren för ett smart samhälle

AI har stor potential att lösa stora och kritiska problem och utmaningar kopplat till mobilitet och transport. En utmaning som diskuterades var trafiksäkerhet och hur fordon kan dra nytta av att vara anslutna till trafiksystemet. I Sverige testar vi idag hur AI kan bidra till prediktiv medvetenhet (predictive awareness) i smarta städer. Detta kräver samverkan mellan bland annat trafikmyndigheter, trafikledningsleverantörer, kart- och platsdataleverantörer och original equipment manufacturers (OEMs). Många fordon använder interna sensorer till hög grad, men med hjälp av externa data och mer avancerade datamodeller kan fordonen automatiskt optimera sin körning, få mer precisa varningar och minimera olyckor.

Det är inte bara inom mobilitets- och transportbranschen som AI kan lösa utmaningar. Ett exempel som presenterades var hur AI-lösningar kan snabbare spåra illegal regnskogsskövling, där satellitbilder tidigare använts. Fördröjningen vid användandet av satellitbilder gör det svårt att hitta de ansvariga samt att skadan ofta redan är skedd när det väl upptäcks. Genom utplacerade mikrofoner som lärt sig identifiera ljudet av motorsågar och triangulering kan myndigheter snabbare detektera och hindra illegal skogsskövling. Digitalisering och AI kommer att vara drivande för att skapa smarta och hållbara system. Även om AI är en möjliggörare för ett smart samhälle så är energiförbrukningen för de datorer och system som används relativt hög vilket är viktigt att ha i åtanke.

image

Geofencing – Det digitala stängslet

 

Det hemska terrordådet på Drottninggatan 2017 blev startskottet på vad som idag kallas geofencing. Geofencing är ett samlingsbegrepp för att avgränsa ett geografiskt område med hjälp av digital teknik. Vid inpassage i det utmärkta området skickas en signal till användarens enhet. Enheten kan var en app på en mobiltelefon eller en inbyggd dator i fordonet. Tekniken möjliggör automatisk reglering av ett fordons hastighet genom exempelvis att fordonet hindras överstiga en viss hastighet. Med automatiskt reglerade hastigheter kan vi bland annat skapa säkrare miljöer att vistas i, minska utsläpp, reducera buller och skydda känslig infrastruktur. Geofencing kommer att bli en alltmer viktig komponent i framtidens samhälle. Geofencing går hand i hand med lagen om Intelligent Speed Assistance (ISA) som gör det obligatoriskt att samtliga nya bilmodeller behöver ha ett inbyggt ISA system från och med juli 2022 och alla nya bilar sålda efter juli 2024. Även om det finns många fördelar med geofencing är det av vikt att komma ihåg att det även finns risker med tekniken. Exempelvis risker kopplat till dataintrång och data privacy om systemet inte utformas på ett säkert vis.

image

Elektrifiering av mobilitet

 

I december 2020 skedde en av Europas största lanseringar av elbussar i Göteborg. En stor hjälp till att göra detta möjligt var en testbädd för eldrivna bussar och samverkan mellan stad, region, näringsliv och akademi. Elektrifiering av kollektivtrafiken har visat på flera positiva effekter, så som minskade utsläpp och minskat buller, inte minst i bostadsområden nära högtrafikerade gator.

Elektrifiering sker dock inte bara inom transportsektorn. Exempelvis så finns intresse från byggbranschen att elektrifiera maskiner på byggarbetsplatser, där positiva effekter tros vara snarlika de som finns inom transportsektorn. Elektrifiering är även aktuellt inom flygbranschen, där elektriskt regionalflyg förväntas kunna användas i tjänst 2028. Däremot krävs det även att undersöka nya utmaningar som dyker upp i takt med att elektrifieringen ökar:

  • Säkerhetsaspekter kopplat till att fordon och maskiner blir tystare
  • Standardisering av IT för att överbrygga gapet mellan befintlig och ny teknik
  • Samverkan kring användandet av elnätet genom smart teknik
  • Utbyggnad av infrastruktur kopplat till elektrifieringen

Sopra Steria har på uppdrag av Energimyndigheten arbetat med att kartlägga vilka betallösningarna som används vid elbilsladdning. Det här som ett första steg till att skapa mer enhetliga betallösningar, följ länken för att läsa rapporten: Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden (energimyndigheten.se)

image

Elnätet – Det ökade effektbehovet

 

Vi ser en tydlig trend på ökad elektrifiering av samhället, vilket sätter nya krav på ett mer flexibelt elsystem för att balansera det ökade effektbehovet. Elnätet kommer att behöva utvecklas för att kunna användas mer effektivt och hantera den allt större efterfrågan på el. Under dagen nämndes utmaningen kring att i framtiden kunna samverka kring elnätet och utnyttja det på ett smartare sätt i takt med att elektrifieringen ökar. Detta är en utmaning som idag nämns i stor utsträckning, men vad kommer att krävas för att realisera det?

Nya teknologier och en hög grad av digitalisering kommer mest troligt att ändra hur energisystemet fungerar. En övergång till mer förnybara energikällor leder till nya och fler integrationer till energisystemet. Det sätter även krav på att elnät behöver bli smartare för att kunna matcha produktion och konsumtion av el på en så kallad flexibilitetsmarknad.

Med en flexibilitetsmarknad kommer kunder få en mer aktiv roll, vilket leder till ett större behov av att förstå kundernas utmaningar och drivkrafter, samt hur nya värdeströmmar kommer att utformas i och runt energisystemet. Med ett högre kundfokus kommer tjänstedesign och användarcentrerade arbetssätt behövas i större utsträckning. Vidare kommer vikten av data spela större roll i takt med ett smartare elnät. En tydlig datastrategi och rätt förmågor kommer att vara avgörande för att kunna nyttja det smarta elnätet på ett effektivt sätt. Digitalisering av elsystemet kommer sätta högre krav på cybersäkerhet och dataintegritet.

image

Vikten av samverkan och transparens

 

Genomgående under dagen belystes samverkan som en stor framgångsfaktor för lyckade projekt. Samverkan kommer att vara avgörande för att kunna skapa ett hållbart samhälle, eftersom det står klart att ingen aktör kommer att kunna lösa utmaningarna helt på egen hand. För att möjliggöra samverkan krävs hög transparens. Precis som vi ofta är duktiga på att belysa vad vi gör bra, så är det minst lika viktigt att belysa förbättringsområden. Ökad transparens om våra brister kan även leda till nya möjligheter för att bli bättre och göra bättre. Att ha en gemensam vision som alla aktörer kan samlas kring är viktigt för att skapa samsyn och en riktning åt vad som ska åstadkommas. Vägen till ett hållbart samhälle kräver tydlig, öppen och ärlig samverkan, kommunikation och informationsdelning.

test

Inläggsförfattare