Sverige
CSRD 2024

CSRD 2024: Förståelse och förberedelse för hållbarhetsrapportering i Sverige

Inför 2024 introducerar EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en utvidgning av nuvarande regler för icke-finansiell rapportering. Denna förändring kommer att ha en betydande inverkan på svenska företag och organisationer. I denna artikel utforskar vi CSRD:s inverkan och ger vägledning för hur din organisation kan förbereda sig.

image

Vad innebär CSRD?

CSRD utgör en omfattande förändring i hur företag i EU rapporterar om miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Det inkluderar detaljerad rapportering av aspekter som klimatpåverkan, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. Syftet är att standardisera och förbättra jämförbarheten i hållbarhetsrapportering. Företagen kommer följa gemensamma standarder vilket gör det enklare att jämföra prestationer mellan olika branscher och regioner. CSRD är således någonting vi måste lära oss arbeta med och de organisationer som blir riktigt bra på det kommer också kunna använda det som en konkurrensfördel samtidigt som de minskar sitt avtryck och belastning på planetens resurser.

Varför är CSRD viktigt?

CSRD är viktigt av flera skäl. I och med den nya typens hållbarhetsredovisning kommer kraven standardiseras och företag kommer kunna jämföras med varandra baserat på deras prestation i hållbarhetsarbetet. Utöver att enskilda företag får insikt i hur de påverkar och påverkas hållbarhetsmässigt, så ger en aggregerad hållbarhetsrapportering på lika villkor ett antal andra fördelar:

  • Ökad transparens: Genom standardisering och mätbarhet av rapportering blir det lättare för investerare, konsumenter och andra intressenter att jämföra och utvärdera företags prestationer inom hållbarhet.
  • Stärkt hållbarhetsarbete: Genom att sätta tydliga mål och följa upp på dem bidrar CSRD till att företag förbättrar sitt hållbarhetsarbete.
  • EU:s roll i global hållbarhet: Genom att påverka företag internationellt tar EU en ledande roll i att främja hållbarhets- och klimatåtgärder.

När omfattas din organisation av CSRD?

CSRD kommer att implementeras gradvis enligt:

  • 2024: Stora företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda.
  • 2025: Företag som uppfyller minst två av följande kriterier: omsättning över 40 miljoner euro, balansomslutning över 20 miljoner euro, fler än 250 anställda.
  • 2026: Alla små och medelstora företag av allmänt intresse, exklusive mikroföretag.
image

Viktiga aspekter och förberedelser för CSRD-rapportering:

CSRD baseras dels på generella krav som alla företag måste rapportera enligt och individuella krav som beror på företagets verksamhet. De individuella kraven definieras genom en dubbel väsentlighetsanalys och visar vilka individuella teman som just ditt företag behöver följa för er hållbarhetsrapportering.

Då CSRD baseras på den dubbla väsentlighetsanalysen är det ett naturligt första steg i processen. Här analyserar ni hur organisationen påverkar omvärlden, men också hur omvärlden påverkar organisationen.

Avslutning

Införandet av CSRD är en viktig milstolpe för företag i Sverige och erbjuder en möjlighet att förbättra hållbarhetsarbetet. Vi tror att den ökade tydligheten och de ökade kraven kring rapportering som kommer med CSRD är ett steg i rätt riktning för att sömlöst integrera hållbarhet i verksamheter, vilket banar väg för en mer ansvarsfull framtid.

Behöver du hjälp att navigera och förbereda er inför rapporteringen, ta gärna kontakt med oss så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

test

Inläggsförfattare