Sverige

Genom kombinerad expertis inom bransch, affärsutveckling och teknikens möjligheter hjälper vi er att sätta er strategiska agenda och att artikulera värdet på era satsningsområden. Tillsammans tar vi fram insikter, beslutsunderlag och konkreta, agerbara planer för era strategiska satsningar, vilka skapar en tydlighet i frågeställningar som varför och hur.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Helena Wallensäter, Senior Advisor
helena.wallensater@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Strategy Development

För att en strategi skall ha förutsättningar att bli lyckosam bör den vara exekverbar och ägas av organisationens ledning. Detta innebär i praktiken att strategin är produkten av tydliga överenskomna prioriteringar. Finns dessa förutsättningar på plats är sannolikheten större att ni lyckas nå era långsiktiga målsättningar.

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att ta fram strategier som faktiskt exekveras på och som inte agerar skrivbordsvärmare. Därför väljer vi att under hela processen arbeta nära och tillsammans med ledningsgruppen. Vi guidar er genom strategiprocessen och ni själva kommer stå som ägare för slutprodukten.

Under strategiarbetets gång hjälper vi er att formulera strategiska prioriteringar, och att bryta ner dem till konkreta strategiska initiativ med utpekade ägare och KPI:er.

Utifrån er organisations interna och externa förutsättningar arbetar vi tillsammans med er fram en strategi som passar för era målsättningar.

Ofta är våra kunder inte i behov av en helt ny strategi utan behöver stöttning i enskilda strategiska frågeställningar såsom;

 • Skall vi etablera oss på marknad X?
 • Bör vi satsa på tjänst Y?
 • Hur ökar vi vår lönsamhet inom division Z?
 • Hur använder vi AI och andra digitala teknologier för att skapa mervärde?

Oavsett om det gäller att ta fram en strategi från grunden eller att besvara en enskild frågeställning bedrivs arbetet utifrån vår etablerade metodik.

Insight Generation

I den volatila omvärld som vi just nu befinner oss i där många branscher samtidigt genomgår en omfattande transformation kan det vara svårt att veta vilka förutsättningar man som organisation har att förhålla sig till. Ofta behövs ett gediget informations- eller beslutsunderlag innan man gå vidare med nästa steg. Vi stöttar våra kunder med olika typer av databaserade underlag, så att beslut rörande framtiden kan tas på så goda grunder som möjligt. Exempel på insiktsarbete som vi bedriver är:

 • Business och investment case
 • Omvärldsanalyser
 • Förstudier
 • Kunskaps- och förmågekartläggningar

Vi arbetar hypotesdrivet och baserar insikter på såväl kvalitativ som kvantitativ data, allt för att vara så objektiva som möjligt. Insiktsarbetet är ofta starten på en mycket spännande resa för organisationen, och med rätt grunder banar det vägen för en exekverbar plan.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Customer Centric

Kunder är det mest värdefulla ett företag har. Det är lätt att glömma bort när så mycket annat finns på agendan – processer ska effektiviseras, arbetsuppgifter digitaliseras, lönsamheten förbättras osv. Men utan sina kunder är ett företag ingenting.

Idag är kunder mer välinformerade än någonsin. Tillgången till i stort sett obegränsade mängder information gör det enklare för kunder att jämföra mellan olika leverantörer. Lägg därtill att de flesta organisationer idag befinner sig i en global kontext. I många branscher leder detta till att kunder rör sig mellan olika leverantörer i en hög frekvens - allt för att få tillgång till lägsta pris, bästa kvalitet, den främsta servicen och den bästa upplevelsen. Som organisation kan det vara utmanande att navigera kring kundernas behov och hur de på bästa sätt kan tillgodoses. Det är lätt att besluten blir kortsiktiga för att inte tappa intäkter eller positiva kundomdömen.

Att arbeta med kunden i fokus innebär ofta en förändring i både stort och smått. Det gäller allt ifrån att ta fram en kundcenterrad affärsstrategi till att utgå ifrån kundbehov och kundens perspektiv i rena operativa beslut. Det blir helt enkelt ett nytt sätt att driva sin verksamhet och affär på.

Vi arbetar med olika verktyg och metoder för att sätta kunden i rampljuset och verkligen förstå vad kunderna värdesätter. Desto bättre man kan identifiera vad som skapar värde för kund, desto bättre kan man paketera, prissätta, och leverera produkter, tjänster eller lösningar som skapar mervärde för såväl kund som för organisation.

Genom att empatisera och se saker ur kundernas perspektiv, bottna i deras behov samt driva beteendeförändringar så kan kundlojaliteten höjas. Detta leder till konkurrensfördelar som syftar till att öka intäkter, minska kostnader, ökad varumärkeskännedom osv. Vi kan bland annat hjälpa er med;

 • Kundcentrerade affärsstrategier
 • Kundresor och Service Blueprints
 • Värdebaserad prissättning
 • Olika sätt att mäta kundnöjdhet och lojalitet ex. Net Promoter Score
 • Rotorsaksanalyser

Governance

För att få hävstång på er strategi och göra den exekverbar behöver den brytas ner och förankras i organisationen så medarbetarna vet hur just de skall vara med och bidra till de övergripande målen. Därtill behöver tydliga och konkreta KPI:er och mål sättas, samt ett ramverk för hur dessa skall följas upp. Sättet ni väljer att styra och följa upp på, det vill säga er styrmodell, beskriver just detta; hur er vision och långsiktiga strategiska mål kopplar ända ner till enskilda medarbetares personliga mål och åtaganden.

Styrmodellen ser olika ut för olika organisationer och kan exempelvis bero på ägarstruktur, bransch och affärsmodell. Frågeställningarna som en organisation behöver ställa sig är dock ofta av likartad karaktär. Vanliga frågeställningar som vi hjälper våra kunder att besvara är exempelvis;

 • Hur ska styrhierarkin se ut?
 • Hur ska vi arbeta med långsiktiga respektive kortsiktiga mål?
 • Hur och av vem ska målen sättas?
 • Hur och när ska vi följa upp våra mål?
 • Av vem och i vilka forum ska målen följas upp?
 • Av vem och i vilka forum tas beslut som kommer ha en inverkan på målen?
 • Hur ska kommunikationen kring styrning och mål se ut?

Vi hjälper er att utforma en styrmodell som passar för just era behov och er specifika kontext. Detta görs i nära samarbete med er, där vi involverar viktiga intressenter i processen för att få ett kollektivt buy-in och på så sätt säkerställa efterlevnad av styrmodellen.

Bild kunde inte laddas in