Välj ditt land

SERVICE MANAGEMENT

IT är ofta en drivkraft för förändring, innovation och affärsmöjligheter tack vare nya tekniska möjligheter. När utvecklingen av IT-infrastrukturen går allt snabbare är det viktigt att IT-systemen hänger med för att kunna uppfylla företagets affärsbehov.

Att leda en IT-organisation inom ett företag blir en alltmer krävande uppgift. Det kommer oavbrutet nya krav på förändringar och förväntningar på effektivisering och kostnadsbesparingar. Dessutom tillkommer nya styrningsmodeller och användning av exempelvis molntjänster som ändrar förutsättningarna för hur IT-funktionen fungerar.

Därför är det viktigt att fokusera på följande:

 • Hur kan IT bidra till att nå affärsmålen?
 • Hur ska IT-verksamheten organiseras och styras?
 • Vilka är de mest lämpliga IT-åtgärderna?
 • Hur ska den valda strategin och åtgärdsportföljen realiseras?

Sopra Steria har lång erfarenhet av den här typen av utmaningar och hjälper till med etablering och omställning av IT-organisationen så att IT-funktionen är väl rustad för att stödja företagets affärsstrategi och målsättningar. Vi hjälper också företaget att identifiera, värdera, förvärva och kontrollera lämpliga IT-aktiviteter för att uppnå affärsstrategier och affärsmål.

Vi erbjuder rådgivningstjänster för IT-ledning och IT-styrning inom följande områden:

 • IT Governance
 • IT Service Management
 • Operativ processledning

IT Governance är en kritisk komponent när det gäller att förbättra IT-ledning och IT-styrning. Det handlar om att etablera och implementera styrningsmodeller för att säkerställa en effektiv och integrerad IT-funktion som stödjer företagets måluppfyllnad. Det handlar om att hitta balansen mellan att "göra rätt saker" och att "göra saker på rätt sätt". En bra IT Governance-modell bidrar till att säkerställa en affärsmässig ledning och styrning av resurserna, att IT-strategin överensstämmer med affärsstrategin, att risker kontrolleras och att lagar och föreskrifter följs. Sopra Steria baserar sin rådgivning inom IT Governance på COBIT.

Vi har som mål att IT Governance i en organisation ska vara:

 • Ett instrument för att bygga broar mellan IT och kärnverksamheten
 • En utgångspunkt för att etablera interna kontroller för att säkerställa efterlevnad av lagar och föreskrifter
 • En modell för att skapa en effektiv organisation med tydligt definierade faser och roller
 • Ett hjälpmedel för att utveckla IT-strategier
 • Ett bibliotek för att mäta organisationens mognad när det gäller styrning och ledning

IT Service Management handlar om att få IT-funktionen att stödja verksamheten och samtidigt erbjuda god kundservice. Det sker inte av sig själv, utan genom professionella tjänstleveranser och en kontinuerlig vidareutveckling av människor, processer och teknik. Kärnan i IT Service Management och tjänstleveranser handlar om att erbjuda god service till kunderna.

Vi lever i en turbulent tid där affärsstrategier och kundpreferenser ständigt förändras. Din förmåga att anpassa dig till det här skiftande landskapet avgör om du lyckas eller inte. IT-funktionen måste göra två saker samtidigt: (1) säkerställa stabila system och (2) stödja de nödvändiga förändringsprocesserna. 

En effektiv strukturering och organisation av IT-funktionen är ett absolut krav för att lyckas. Det innebär i hög grad att gå på djupet med företagets drift, processer och informationshantering, för att sedan strukturera allt på ett lämpligt sätt. Dessutom måste medarbetarna få rätt verktyg, i form av infrastruktur, stödsystem och andra hjälpmedel. Samtidigt ska också säkerhet, daglig drift och styrmekanismer säkerställas.

Operativ processledning är tillgång på expertis under kortare eller längre perioder för att täcka behov vid personalbrist eller andra tillfälligt ökade behov som kräver ytterligare resurser.

Sopra Steria erbjuder operativ processledning inom olika IT Service Management-områden, och inom projekt- och programledning under kortare eller längre perioder. Operativa processledare från Sopra Steria är certifierade på kända ramverk som COBIT, ISO20000, ITIL, Prince2, MSP, MoP, MoR, MoV, P3O och PMP.

Intresserad av att veta mer?
Amir Hantash
Digital Platform Services