Välj ditt land

Många utav dagens utmaningar och problem ligger på en systemnivå som kräver ett helhetsgrepp som tar hänsyn till sammanlänkande sociotekniska, politiska och kulturella aspekter där det sällan finns ett rätt svar. Därför hjälper vi våra kunder bygga lärande organisationer med en inbyggd agilitet och ett helhetsperspektiv där kunskap och förändringsförmåga demokratiseras, samt innovativa lösningar kan implementeras för att snabbt kunna möta förändring på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. På så sätt kan vi säkerställa långsiktig framgång och hjälpa våra kunder möta och leda komplexa affärs- och transformationsutmaningar.

 

Digital strategi 

Den digitala innovationen och dess snabba tekniska utveckling har lett till stora beteendeförändringar hos oss som konsumenter, medborgare och individer. För att behålla relevans i ett samhälle som blir allt mer datadrivet och digitalt behöver organisationer skapa förmåga att med hjälp av data och digitala verktyg optimera processer och skapa kundvärde.

Med avstamp i nuläge, trender och omvärld skapas en digital strategi och målbild för transformationen. Det som ligger i gapet mellan nuläge och målbild bryts ner i aktiviteter som placeras i en transformationsplan vilket blir det styrande och vägledande dokumentet för den digitala transformationen.

 

Business- och Service Design

Genom att utveckla tjänster och affärer med kunden i fokus, säkerställer vi att vi levererar rätt lösningar för behoven på marknaden. Med kundresan som utgångspunkt för affärsutveckling samskapar vi innovativa, genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som träffar rätt, tillsammans med kunden. Vi lär våra kunder att arbeta designdrivet vilket skapar  utvecklade och långsiktiga relationer med slutkunder. 

Med tjänstedesign som verktyg och ett helhetsperspektiv som sträcker sig över affärsmodell, kanal, organisation, leverantör och teknik, skapar vi värde i flera dimensioner samtidigt. Kundinsikter och de nya perspektiv på affären som kommer från tjänstedesign föder in till strategiska beslut och skapar innovativ höjd i ett längre tidsperspektiv. Sopra Steria hjälper kunden att framtidssäkra sin affär.

 

Utforska potentialen i din data

En förutsättning för att arbeta datadrivet är att skapa god förmåga att tolka samt analysera data och säkerställa att den ger ett helhetsperspektiv av en situation i syfte att förbättra beslutsprocessen.

På Sopra Steria arbetar vi med en metod som kombinerar kvalitativ och kvantitativ data. Det ger er en startpunkt och översikt över data ni har tillgänglig, vilken data ni saknar och hur ni kan använda data för att tillgodose era behov. Vi arbetar simultant och iterativt med kvantitativ och kvalitativ data för att skapa nya insikter och hitta blinda fläckar i syfte att korrekt identifiera problem, behov och möjligheter.

 

Strategi för datadriven transformation

Det blir allt viktigare för organisationer och företag att skapa förmåga att nyttja datagenererade insikter i syfte att förbättra affär, interna processer och kundupplevelse. För att skapa förutsättning att bli en datadriven organisation krävs förändringar inom allt från teknik och verktyg till organisationsstruktur och arbetssätt. 

Sopra Steria har lång erfarenhet av att hjälpa företag i olika branscher att skapa förutsättningar och förmågor som krävs för att bli datadriven. Med vår breda och djupa kompetens inom strategi, teknik och verksamhet tar vi ett helhetsgrepp och hjälper företag och organisationer med att förstå sitt nuläge i alla relevanta dimensioner samt att ta fram en strategi och plan för den datadrivna transformationen baserat på nuläget.

 

Data Governance

Som alla tillgångar kräver data att det tas om hand på ett korrekt sätt. Genom att strukturerat arbeta med data governance kan organisationen få kontroll över sin data, förbättra datakvalitén och minska personberoendet samtidigt som man kan fatta snabbare beslut.

En välorganiserad informationsförvaltning underlättar dataanalys och minskar risken att samma data lagras flera gånger. Det blir lättare att följa regulatoriska krav som t.ex. GDPR. 

Vi på Sopra Steria har erfarenhet av att säkerställa välfungerande data governance och därigenom hjälpa våra kunder att bli mer effektiva och minska sina risker och kostnader.


Bild av Business Owner - Advisory Karin Bildt

Intresserad av att veta mer?

Kontakta:

Karin Bildt

Business Owner - Advisory

+46 73 082 53 58

karin.bildt@soprasteria.com