Sverige

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING AUTOMATISERADE ADMINISTRATION- OCH KONTROLLFUNKTIONER

Omfattande administrativt stöd för landstingsfinansierad tandvård blev förebild för andra landsting.

Sammanfattning

Tandvårdsenheten i Stockholms län hade problem med sitt tidigare IT-system eftersom det inte kunde hantera den ökande administrationen. Detta ledde till manuella rutiner och bristande kontroll över ekonomin, vilket riskerade att försena behandling av patienter.

Sopra Steria arbetade fram en integrerad IT-lösning som effektiviserade administrativt arbete genom samverkan mellan tandvårdsenheten, vårdgivare och kommuner. Lösningen automatiserade många administrativa processer och kontrollfunktioner vilket ledde till mindre manuellt arbete och högre kvalitetssäkring. Nu används lösningen i flera län och har blivit ett ledande exempel för andra verksamheter som vill utveckla sitt verksamhetsstöd och administration.

 

Bakgrund

Stockholms läns landsting ansvarar för offentligt finansierad hälso- och sjukvård och omfattar 26 kommuner i Stockholmsregionen. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp tandvårdsverksamheten i Stockholm.

Tandvårdsenheten i Stockholms läns landsting hanterar stora flöden av information, vilket ställer krav på bra administrativt IT-stöd. Enhetens tidigare IT-system klarade inte av att möta den ökande administrationen, vilket gav många manuella rutiner och bristande ekonomisk kontroll. Mycket tid och resurser lades på att rätta ofullständig eller felaktig data. Det skapade stort merarbete som i slutändan riskerade att försena behandling av patienter. 

Ett ärendehanteringsbaserat system blev lösningen 

Sopra Steria arbetade fram en lösning där hela den landstingsfinansierade barn- och ungdomstandvården och vuxentandvården kunde effektiviseras genom samverkan. Det administrativa arbetet fördelades mellan tandvårdsenheten, vårdgivare och kommuner genom en integrerad IT-lösning. Ett ärendehanteringsbaserat system integrerades med externa lösningar såsom folkbokföringstjänst, leverantörers journalsystem och ekonomisystem. Lösningen hanterar förhandsbedömning såväl som fakturering och uppfyller dessutom patientdatalagens krav på informationssäkerhet. 

Lösningen har levererats och successivt vidareutvecklats genom ett flertal projekt sedan 2008, och Sopra Steria har ansvarat för hela implementationen från förstudie till systemutveckling, integration och test. Idag förvaltar Sopra Steria lösningen och ansvarar för uppgraderingar och fortsatt utveckling. 

Effekten av arbetet

Det nya systemet har lett till mindre manuellt arbete och högre kvalitetssäkring genom att administrativa processer och kontrollfunktioner har automatiserats. Exempelvis kan systemet nu automatiskt hantera inskickade fakturaunderlag, listningar och göra revisionskontroller. Bättre fakturakontroll innebär att landstinget nu faktureras för rätt saker. Genom att administrativt arbete dessutom flyttats från tandvårdsenheten till andra parter har tid frigjorts för att säkerställa kvalitet i data och uppföljning.

Lösningen kom att bli ett ledande exempel och vidareutvecklas löpande. Förutom i Stockholms län finns lösningen i drift även i Region Skåne, Landstinget i Uppsala län samt Västerbottens län, och har rönt konkret intresse även i andra län. Lösningar för verksamhetsstöd och administration har också utvecklats för vård, omsorg, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och tolk.

System och produkter

  • Microsoft
  • .NET Framework
  • SQL Server
  • BizTalk
  • Stark autentisering med SITHS-certifikat vid inloggning.