Sverige

Deltagande i filmer om digitalisering

Den här informationen riktar sig till dig som valt att delta i Sopra Sterias filmer om digitalisering. Filmerna tas fram för att belysa möjligheter och utmaningar med digitalsieringen och tas fram av Sopra Steria Sweden AB (nedan Sopra Steria eller vi).

Filmerna kommer marknadsföras i Sopra Sterias kanaler på sociala medier och publiceras på YouTube. Länkar till filmerna kan komma att publiceras även på andra platser.

Genom att samtycka till medverkan i filmerna ger du medgivande till Sopra Steria att använda hela eller delar av det inspelade materialet i de filmer som tas fram. Materialet kommer att redigeras och bearbetas och Sopra Steria kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för berabetning och spridning av materialet. Här kan särskilt men inte uteslutande nämnas YouTube där materialet kommer att lagras och publiceras publikt. Genom ditt samtycke så samtycker du också till att filmerna publiceras och sprids till allmänheten. Samtycket gäller tills det återkallas.

1. Grundläggande begrepp

Personuppgifter är information och uppgifter som kan härledas till en enskild person. Exempel är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av Personuppgifter är hantering av Personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning eller en kombination av sådana hanteringar.

Personuppgiftsansvarig är beteckningen för den person som är ansvarig för Behandling av Personuppgifter och som bestämmer syftet med behandlingen och vilka hjälpmedel som ska användas. Sopra Steria är Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användningen av våra tjänster.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar Personuppgifter på den Personuppgiftsansvariges vägnar. Questback, Workbuster och Apsis är exempel på Personuppgiftsbiträden som anlitas av Sopra Steria och utvecklar, driftar och underhåller vårt system för utskick av inbjudningar och undersökningar och system för rekrytering och utskick av nyhetsbrev. Ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Sopra Steria och det enskilda Personuppgiftsbiträdet reglerar

vilken information Personuppgiftsbiträdet har tillgång till och hur den ska behandlas.

2. Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Endast de medarbetare som har behov av att få ta del av materialet för framtagandet av filmerna kommer att få tillgång till det oredigerade materialet. De färdiga filmerna kommer att publiceras publikt på YouTube för spridning och länkar till materialet samt hela eller delar av filmerna även kommer att spridas i andra social medier eller kommunikationskanaler.

Observera att publiceringen kan innebära att dina personuppgifter kommer att föras över till tredje land utanför EU/EES-området (till exempel USA). För mer information om tredjelandsöverföring på sociala medier hänvisar vi till respektive platform där filmerna eller länkar till filmerna publiceras.

3. Om det blir fel

Vi är måna om att behandla dina personuppgifter korrekt. Om du ändå anser att det har blivit fel eller att dina personuppgifter inte har hanterats korrekt ber vi dig att kontakta oss.

Som registrerad har du rätt till insyn i behandlingen, rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter och rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad i vår integritetspolicy.

4. Återkalla samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke hör du av dig till rebecka.westin@soprasteria.com. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att återkallandet av samtycket inte påverkar lagligheten av behandling som skett före återkallandet.

5. Klagomål

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har hanterats kan du kontakta Sopra Steria och framföra ett klagomål genom att skicka e-post till gdpr.se@soprasteria.com. Du kan också framföra ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar mer information om hur du framför klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.