Sverige
teammeeting

Business as usual räcker inte – dagens ledare behöver tid för innovation

2020-talets utmaningar kommer att kräva ett ledarskap med djärvhet att tänka utanför boxen. Ledare kloka nog att avsätta tid och som kan ta hjälp att förstå vad som väntar runt hörnet – det vi ännu inte ser. Ledare villiga att utforska nya möjligheter med mod och inspiration. 

Ledarskap är och har alltid varit en utmaning. Den stora floden av litteratur, ledarskapskurser och management-koncept skulle inte existera utan en motsvarande efterfrågan. Hur gör man? Vad är viktigt? Hur ska jag vara? Vilken modell ska vårt bolag eller organisation arbeta efter?

Ledare på olika nivåer ställs inför olika typer av utmaningar. Förmågan att vara operativ chef på mellannivå eller teamledare ställer krav på andra kompetenser än förmågan att leda ett bolag, men det fundamentala i ledarskapet; förmågan att föra framåt, ledsaga eller lotsa sin organisation, är gemensamt.

På ledningsnivå ställs övergripande krav på att förstå sin omvärld, överleva konkurrens och vinna marknadsandelar. För offentliga organisationer gäller på motsvarande vis att leva upp till förväntade krav och visa resultat på ett för medborgarna nöjaktigt vis.

Globaliseringen i kombination med en ökad rörlighet bland aktörer har medfört en väsentligt ökad komplexitet under de senaste decennierna. Idag adderar vi också brådska. En upplevelse av att utvecklingen rusar delas av många. Digitaliseringen som sker runt om oss i snabb takt ställer krav på mig som chef att också hänga med och förstå hur marknaden förändras, vad konkurrenterna gör och vad vi behöver göra. En sense of urgency formas och det är lätt att uppleva att det är nödvändigt att själv hålla farten uppe i ett högt tempo.

Busy is the new stupid

När det gäller tempo och tid är det intressant att studera hur vi inom vår kulturella kontext har vitt skilda sätt att förhålla oss till resursen tid respektive resursen pengar. Ytterst få av oss skulle få för sig att stoltsera med att inte få ekonomin att gå ihop eller att pengarna inte räcker för att utgifterna är för stora. När det gäller resursen tid är förhållandet det omvända. Fortfarande finns det en status i att ha för stora tidsutgifter och därmed inte få tiden att räcka till. Lägg därtill en nedprioritering av tankearbete och analys till förmån för synlig och iakttagbar aktivitet. Förklaringen till detta kan vara att vi fortfarande har ett industriellt eller kanske till och med förindustriellt förhållningssätt till arbete. Ett slags WYSIWYG – What you see is what you get. Många av oss hinner inte avsätta tid för tankearbete, analys och reflektion för att vår kalender är full av möten och aktiviteter – helst 24/7. På alltför många områden existerar ännu ett fokus på det mätbara framför kvalitet, innehåll, omdöme och eftertanke.

Ett ledarskap i tiden handlar om att orkestrera och ta aktivt ansvar för vad som behöver prioriteras och modet att investera i det som skapar hållbarhet på lång sikt samt beslutsamhet att avsätta den tid som krävs för detta. En gemensam nämnare bakom framgångsrika personer tycks vara att de har lyckats erövra denna förmåga. Uttrycket Busy is the new stupid myntades exempelvis av Bill Gates and Warren Buffett i ett samtal som under året haft spridning i sociala medier. Här kan du se samtalet.

Den digitaliseringsfas vi nu går igenom innebär en stor förändring av hela vårt sätt att leva, privat, offentligt och på våra arbetsplatser. Stora förändringar innebär nya, ofta stora, beslut.  Beslut som tas under stress kan kosta mycket att reparera. Om vi inte investerar den tid som krävs för att vi ska klara av att orientera oss i den skog vi befinner oss i får vi betala ett pris. När det gäller frågor som rör digitalisering och vägval för vår verksamhet kan priset för ett ogenomtänkt beslut bli högt.

Vad som behöver göras är inte självklart. Frågor behöver formuleras kring vad vi behöver göra, vad digitalisering betyder för oss och inte minst vad som händer om vi ingenting gör. Ingen kan säga hur världen kommer att se ut i morgon. Det enda vi säkert vet är att den väg som bar framåt igår inte har några garantier för att vara kvar i morgon. Det vi har är våra bästa gissningar – grundade på fakta och fantasi.

Digitalisering genom innovation

Frågan om var digitalisering hör hemma i en organisation är lika gammal som tekniken i sig. IT-avdelningar eller enskilda delar av en verksamhet har varit aktörer och ägt tekniken. Morgondagens utmaningar kommer att kräva att digitaliseringen på allvar intar sin plats hos ledningen. IT är inte längre ett redskap i företaget – digitalisering handlar om mig som ledare och hur företaget gör affärer och uppnår resultat.

Ett sätt att möta de utmaningar vi upplever kring digitalisering är att arbeta med innovation som metod. Den första frågan som behöver ställas är vad vi ska ha digitaliseringen till. Är det en fråga om automation av arbetsmoment, eller behöver hela verksamheten transformeras genom digitaliseringen? Ny teknik kan öppna nya möjliga marknader och helt nya affärs­möjligheter, men vår verksamhet kan också utmanas från nya håll, nya branscher som bryter ny mark. Vilka behov har vi? Vilken väg är rätt att gå?

En klok ledare eller ledningsgrupp främjar aktivt kreativt nytänkande och skapar utrymme för innovation genom sitt ledarskap. Det är en stor utmaning att välja väg. Det är på denna spelplan som innovativa metoder kan hjälpa oss i de svåra besluten. Digitalisering genom innovation innebär att bryta gamla mönster. Med innovation som metod och tekniska möjligheter som grund, kan vi testa, pröva och hitta nya lösningar och affärsmöjligheter. Eller om man så vill upptäcka och avvärja hot från konkurrenter och den väg marknaden tenderar att gå. Fantasi och kreativitet är syskon till teknik och ekonomi.

Innovation handlar om att få syn på det som ännu inte existerar. Nya möjligheter både inom och utanför de ramar vi har idag. När vi är kreativa nog att ta oss utanför den berömda boxen, kan vi tänka nya tankar och få hjälp att se runt hörn.

Var ska jag som ledare börja?

  • Acceptera att tempot i omvärlden är högt.
  • Låt dig inte fångas av takten. Reagera inte med stress.
  • Avsätt den tid du behöver för att analysera situationen
  • Var innovativ. Du behöver som ledare inte göra allt själv. Bygg en organisation som stödjer innovation. Ditt ansvar är att se till att det händer.

Modernt ledarskap handlar om att leda framåt with a new sense of smartness! 

test

Inläggsförfattare

  • Margitha Ronnerstam

    Senior Consultant - Project Manager