Sverige

Datadriven affärsutveckling

Digitaliseringen möjliggör utveckling av nya affärsmodeller, där elektrifiering och hållbarhet driver hela energisektorn framåt. Teknik och lösningar utvecklas i rask takt. Nya aktörer intar marknaden och kundernas förväntningar på elbranschen förändras. I samma takt behöver branschen arbeta proaktivt med sitt produkt- och tjänsteerbjudande samt sin affärsmodell för att förbli relevanta på en föränderlig marknad. Affärsutvecklingen måste vara kundcentrerad och driven av insikter istället för åsikter. Vägen dit är att arbeta data- och analysdrivet.

Hur tar vi fram värdeskapande erbjudanden baserat på data? Hur kan vi utveckla innovativa erbjudanden som skapar lojala kunder? Hur kan vi framtidssäkra vår affär och garantera att vi levererar relevanta lösningar till våra kunder?

Kundens roll i energisektorns värdekedja har kontinuerligt förändrats över tid. En ökad flexibilitet i val av energibolag har gett kunden mer makt. Det har i sin tur förändrat kundernas position från att vara passiva konsumenter till att vara aktiva intressenter. Energibolagen behöver därför kontinuerligt anpassa sitt värdeerbjudande för att bibehålla sin konkurrenskraft och leverera tjänster som är relevanta för kunderna.

En organisation som arbetar datadrivet är kundcentrerad och skapar insikter som gynnar kunder, anställda och affärsresultatet. Baserat på kvalitativ och kvantitativ data om verksamhetens kunder förbättras existerande tjänster och produkter och nya kan skapas. Samskapande, partnerskap med andra aktörer i ekosystemet, samt utveckling av innovativa affärsmodeller är kritiska förmågor för att åstadkomma detta.

På Sopra Steria kombinerar vi dataanalys och design thinking för att generera kundinsikter och utveckla innovativa tjänster, erbjudanden och affärsmodeller. Vi stärker våra kunders förståelse för drivkrafter, beteenden och kundbehov, samt deras förmåga att möta kunder i rätt kanaler med rätt erbjudande i rätt tid. Genom att engagera, involvera och dela med oss av vår kunskap väcker vi nyfikenhet hos våra kunders medarbetare och bidrar till att verksamheten utvecklar en bestående innovationsförmåga.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager