Sverige

Verksamhetsutveckling i energisektorn

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för energisektorn. Men för att kapitalisera på dessa möjligheter behöver organisationen ha förutsättningar att tillämpa kundcentrerade och data- och analysdrivna arbetssätt. Det handlar om att snabbare kunna fatta väl underbyggda beslut, men också om att ha rätt kultur och förmågor för att kunna ställa om när förutsättningarna förändras. Det i sin tur ställer nya krav på organisation, processer och inte minst enskilda medarbetare.

Hur säkrar vi att digitaliseringen bidrar med rätt information till våra värdeflöden så att vi agerar på rätt data? Hur säkerställer vi att medarbetarna har de förmågor som krävs för att kunna göra rätt tolkningar? Hur ser vi till att vi har processer som stödjer våra nya insikter så att vi faktiskt agerar?

Utvecklingen inom energisektorn de senaste åren har generellt bidragit till att energibolag måste utveckla mer kundcentrerade arbetssätt och perspektiv för att bygga lojalitet och vinna nya kunder. Effektivisering av affärsprocesser och optimering av flöden för att höja lönsamheten är också kritiska framgångsfaktorer för att energibolagen ska nå sin strategiska målbild och leva upp till de färdplaner som tagits fram.

Demokratisering av data är en viktig pusselbit i den datadrivna transformationen som energibolagen eftersträvar - rätt och relevant data till rätt medarbetare vid rätt tillfälle. Men för att realisera effekterna av ökad transparens och tillgänglighet till data krävs en kulturell förflyttning och utveckling av nya förmågor och perspektiv hos den enskilde medarbetaren. Nyfikenhet, initiativtagande och fokus på lärande behöver genomsyra kulturen och den enskilde individens agerande. Data literacy (förmåga att analysera och tolka data) behöver utvecklas både på organisatorisk och på individuell nivå.

På Sopra Steria tillämpar vi ett helhetsperspektiv på den datadrivna transformationen. Vi stöttar kunder i framtagning och förankring av strategi och roadmap, implementeringen av kundcentrerade och agila arbetssätt, digitalisering och optimering av processer, samt skapandet av förutsättningar för data- och analysdrivet beslutsfattande tvärs organisationen.

Vi bidrar också aktivt till våra kunders kulturella förflyttning genom att dela med oss av vår kunskap och inspirera längs vägen.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager