Sverige

Informatik - Länken mellan teknik och verksamhet

Hälsoinformatik är ett specialiserat område som syftar till att förbättra Hälso- och sjukvården genom smartare informationshantering. Hälsoinformatik kan bland annat tillämpas inom sjukvård, tandvård, apotek, omsorg och folkhälsa.

Under senaste åren har Sverige gjort enorma steg inom digitalisering av Hälso- och sjukvården, men samtidigt som digitaliseringen skapar möjligheter för en bättre, jämlik och effektiv vård, innebär det även stora utmaningar. Exempel på utmaningar som finns med digitaliseringen är implementation av nya system/teknologier inom sjukvården och att de digitala plattformarna som finns idag är byggda för enskilda regioner, vilket skapar ett lapptäcke av system som i många fall inte kan prata med varandra.

Förutsättningar för att lyckas med implementationen av ett nytt system är att systemet ska accepteras av användare, både patienter och vårdgivare, samt att systemet ger rätt information vid rätt tillfälle. På Sopra Steria har vi experter inom hälsoinformatik som hjälper till att genomföra en sådan lyckad implementation. Hälsoinformatikerns roll är att hjälpa utvecklare och IT att förstå sjukvårdens behov samt att hjälpa vårdens medarbetare att förstå teknikens möjligheter och begränsningar.

Våra informatiker utgör nyckelroller i verksamhetsnära IT-projekt hos våra kunder för att kunna leverera en effektiv informationshantering och för att kunna bidra till att förbättra processers kvalitet och skapa effektivare och användarvänligare lösningar.  

Vad är informatik?

Informatik är ett samlingsbegrepp för en data- och informationsteknisk verktygslåda med tekniker för att lagra, överföra och vidareutnyttja information. Informatik inom hälso- och sjukvård brukar kallas hälsoinformatik och centrala begrepp för en hälsoinformatiker är e-hälsa och interoperabilitet.

E-hälsa indikerar att genom att använda digitala verktyg ökas möjligheterna för informationsutbyte för att kunna uppnå en jämlik, god och tillgänglig hälsa på både individ- och samhällsnivå.

Interoperabilitet är förmågan hos organisationer att interagera mot ömsesidigt fördelaktiga mål, vilket innefattar utbyte av information och kunskap genom de affärsprocesser som de stödjer och genom utbyte av data mellan organisationernas ICT-system.

Kontakta oss gärna för mer information.

Camilla Björk
Hälsoinformatiker