Sverige

AlvorligSykt Barn – barn og unge med sammensatte behov (allvarligt sjuka barn – barn och ungdomar med samansatta behov) är en av sju livshändelser som definieras i den nationella norska digitaliseringsstrategin, där utvecklingen av sömlösa tjänster prioriteras. Den norska hälsomyndigheten (Helsedirektoratet) samordnar utvecklingen av holistiska och sömlösa offentliga tjänster för barn med sammansatta behov och deras familjer. EGGS har hjälpt dem att identifiera varför och var utmaningar uppstår, sambandet mellan dem och utforskat nya sätt att arbeta för att hitta lösningar. 

Detta projekt har levererats av EGGS Design – vår innovationspartner och del av Sopra Steria Sverige sedan 2022. Du kan läsa mer om EGGS här.

Vill du veta mer?

Maria Hofverberg
UX-Director
+46 70 255 45 43
maria.hofverberg@soprasteria.com

Ett behov av sömlöst och skräddarsytt stöd 

Familjer med barn med sammansatta vårdbehov – ofta en kombination av fysiska, psykiska och kognitiva sådana – upplever stora svårigheter att få adekvat stöd. Bristande samordning mellan sektorer och offentliga tjänsteleverantörer leder till att dessa familjer i Norge genomsnitt ägnar 19 timmar i veckan åt att samordna tjänsterna på egen hand. Projektet ”Alvorligsykt barn” syftar till att förstå hur och var problem uppstår och hur de relaterar till varandra för att hitta ett sätt att erbjuda familjer ett sömlöst och skräddarsytt stöd.  

– Den offentliga sektorn levererar några av de viktigaste tjänsterna i våra liv. Många engagerade och skickliga tjänstepersoner arbetar hårt för att hjälpa människor, så det var med stor ödmjukhet vi tog oss an denna uppgift, säger Sigrun Vik, Headof Health, EGGS Design.  

Använda experiment som ett innovationsverktyg 

Innovation inom den offentliga sektorn är komplex med många intressenter på alla nivåer av beslutsfattande inom offentlig förvaltning och familjer i utsatta situationer. EGGS använde sig av experiment som metod för att komma förbi den ursprungliga tröskeln av rädsla för att göra misstag. Genom att designa och iscensätta olika scenarier kunde de tillsammans med kunden samla nya och djupare insikter om utmaningarna. De stegvisa scenarierna erbjöd en säker miljö där de avlägsnade barriärerna – verkliga eller inbillade – för processer, protokoll och silos mellan de olika avdelningar. De kunde därmed testa olika scenarier och lösningar.  

– Mycket handlade om att våga börja någonstans. Att våga göra saker annorlunda. Experimenten gav oss nya verktyg som vi har börjat använda – de fungerar riktigt bra, säger Sophie Bouffards, Flekkefjord kommun.  

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

45 konkreta förslag 

Genom att kartlägga den omfattande kunskap som myndigheterna redan har om de befintliga problemen och genom samarbete med verkliga användare kunde EGGS sammanfatta, visualisera och prioritera dem. Detta gjorde problemen mer tydliga och begripliga. Denna kunskap, i kombination med det experimentella tillvägagångssättet att testa scenarier och lösningar för samarbetet, gjorde att man kunde identifiera inte mindre än 45 konkreta förslag till åtgärder. Tillsammans kan dessa bidra till att skapa ett sömlöst och adekvat stöd för barnen och deras familjer. Denna överblick kommer att underlätta för att hålla sig på rätt spår när man arbetar med enskilda projekt och åtgärder. Översikten ger en struktur som möjliggör spårning och mätning av resultat och underlättar korrekta prioriteringar av åtgärder. Det är avgörande att arbeta med flera parallella spår för att hålla fokus där det ska vara – på familjerna.  

Vägen framåt 

Helsedirektoratet driver nu projektet AlvorligSykt Barn vidare. Projektet planeras pågå över flera år. De har börjat med den första av de 45 föreslagna insatserna – ”Rett på (Rakt på)”. Detta delprojekt syftar till att göra information om barn och ungas rättigheter mer tillgänglig för dem. Helsedirektoratet fick 57 miljoner NOK i juni 2022, för att förbättra tillgången till information för familjer och deras barn och fortsätta insatserna inom livshändelsen.