Sverige

Bild kunde inte laddas in

UTMANINGEN

Data - en förutsättning för det moderna samhället

Tillgång och nyttjande av data har blivit en allt viktigare faktor i utformningen av vårt framtida samhälle. Data anses också vara avgörande för att kunna möta de globalt uppsatta hållbarhetsmålen. 

Internet of Things (IoT) är en teknologi som kan bidra till en ökad tillgång av data och de potentiella tillämpningsområdena är många. Inom de flesta kommuner och regioner är dock arbetet med IoT i sin linda. En stor utmaning är att få tillgång till kunskap och expertis inom området, och samverkan är ofta avgörande för att få framdrift i arbetet.

LÖSNINGEN

En länsgemensam samverkan kring IoT

Med utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), syftade förstudien till att undersöka förutsättningar för att etablera en länsgemensam samverkan kring IoT samt införa en branschneutral IoT-plattform. Samverkan omfattade olika förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen, såväl som länets 49 kommuner, kommunala bolag, lärosäten och privata aktörer. Utredningen belyste strategiska frågeställningar av organisatorisk, ekonomisk samt teknisk karaktär, vilka diskuterades och förankrades med intressenter och experter inom området. En omvärldsanalys genomfördes som identifierade vilka sektorer inom kommunal och regional verksamhet som skulle ha störst nytta av att initiera en IoT-satsning, samt initiala tillämpningar. Därutöver gjordes en nulägesanalys av kommunernas och regionens pågående arbete med IoT genom en omfattande enkätundersökning. Teamet från Sopra Steria ansvarade för projektledning av förstudien, strategiutveckling och expertrådgivning inom IoT.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

VÄRDE FÖR KUNDEN

Förstudien lade grunden för ett genomförandeprojekt

Förstudien genererade underlag och förutsättningar för beslutsfattare i länet att ta beslut kring en långsiktig, länsövergripande satsning på IoT. Beslutsmaterialet innehöll ett utvecklat koncept för en framtida förvaltning, styrmodeller, teknisk infrastruktur, processer, driftsorganisation, utvecklingsstrategi, finansieringsstrategi och affärsmodell för en länsgemensam IoT-satsning. Beslutet togs att starta ett genomförande projekt (pågående) för att etablera en regional samverkan och upphandla ett IoT plattform enligt förstudiens rekommendation. Över 100 kommuner, kommunala förbund, kommunala och regionala bolag samt myndigheter har anmält sitt intresse för att delta i samverkan och nyttja konceptet.Vill du veta mer? Hör av dig!

Helena Wallensäter

Senior Advisor

helena.wallensäter